» 2022/12 VEŘEJNÁ SCHŮZE

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OSADNÍCH VÝBORŮ 

najdete na intern. adrese města Ústí nad Orlicí viz níže:

 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/zapisy-vyboru

 

Osadní výbor našich obcí bude ve volebním období 2022 - 2026 pracovat ve složení:  ing. Zdeněk Bílý (předseda), Mgr.Ondřej Staněk (místopředseda a zapisovatel), Hana Drobná, Mgr.Ivana Nečekalová, Vojtěch Kolář, Petr Mikulecký (Dolní Houžovec), Petr Strákoš (Horní Houžovec). Osadní výbor byl zvolen  na veřejné schůzi dne 8.12.2022 v Knapovci. Vaše připomínky, dotazy nebo jakékoliv informace zasílejte      na mail:  knapovecweb@seznam.cz nebo osobně na jednání Osadního výboru, který se bude konat            každý 1. čtvrtek v měsíci od 18 hod. v budově KC Knapovec a je pro všechny občany veřejné.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

» 2021/11 VEŘEJNÁ SCHŮZE OV v Knapovci


 
 
 
 

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2019

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OSADNÍCH VÝBORŮ - rok 2019 

najdete na intern. adrese města Ústí nad Orlicí viz níže:

https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/zapisy-vyboru

» 2018/11 VEŘEJNÁ SCHŮZE v Knapovci

*  Osadní výbor našich obcí bude pracovat ve volebním období 2018 - 2022 ve složení:  ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Jiří Vacek, Ondřej Staněk a Tomáš Král. Osadní výbor ve složení 5 členů byl schválen na Veřejné schůzi dne 27.11.2018.

*  vaše připomínky, nápady nebo jakékoliv informace zasílejte na mail:  knapovecweb@seznam.cz nebo osobně na jednání Osadního výboru, které je pro všechny občany veřejné.


 
 
 
 
 
 
 

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2018

 

 

Zápis ze zasedání osadního výboru 

 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.11. 2018

 

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek, Petr     Mikulecký

 

Nepřítomni: Petr Zahradník

 

  Program:

 

1. Veřejná schůze Osadního výboru

 

2. Vyjádření OV k prodeji a pronájmu pozemků

 

 1. Veřejná schůze Osadního výboru se bude konat v 27.11.2018:

 

* Pozvánka bude zveřejněná v Knapoveckém okénku

 

* Kdo bude mít zájem pracovat v OV, tak se přihlásí u kteréhokoliv člena stávajícího OV

 

do18.00 hod.  25.11.2018.

 

* Jednání OV před veřejnou schůzí bude 26.11.2018 v 17.30 hod

 

* Program veřejné chůze:

 

- volby nového OV

 

- shrnutí činnosti OV za minulé volební období, 2014 - 2018

 

- plán činnosti OV na příští volební období, 2018 - 2022

 

 2. Vyjádření OV k prodeji a pronájmu pozemků:

 

* Prodej p.p.č. 1062/4 

 

Osadní výbor nedoporučuje prodej z těchto důvodů:

 

- na této parcele se nachází vyhýbací místo pro místní komunikaci

 

- na této parcele se nacházejí inženýrské sítě v majetku města

 

             -      Prodej p.p.č. 233/7

 

                    Osadní výbor nedoporučuje prodej z těchto důvodů:

 

- tato parcela sousedí s místní komunikací, která se bude rekonstruovat a není jasné zda                 rekonstrukce nebude zasahovat do této parcely.

 

- není vhodné, aby zde byla umístěna včelstva, pokud se v sousedství nacházejí děti

 

             -      Prodej p.p.č. 266/6 nebo její části

 

Osadnímu výboru nepřísluší rozhodovat komu prodat a komu neprodat parcelu

 

* Pronájem p.p.č.1061/6

 

Osadní výbor doporučuje pronájem parcely

 

 Hlasování k projednávaným bodům:

 

P: 6            Pro: 6  Proti: 0 Zdržel :0

 

 V Ústí nad Orlicí dne: 7. listopadu  2018 

 

 Zapsal: Ing. Bílý Zdeněk                                        

 

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

Zápis 4/2018 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní HoužovecaHorníHoužovec, konaného dne 11.6. 2018

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková,Ladislav Kubíček

Nepřítomni:Petr Zahradník, Petr Mikulecký, Jiří Vacek

 Program:

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona o obcích: -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

  4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

 1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem a vyspádování komunikace.OV požaduje prioritu zařadit do investičních akcí města.

 DALŠÍ AKCE OV plánované na rok 2018:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

 2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

 3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

 4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. 

 a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 23.4.2018):

Různé:

Oprava komunikací – výtluků. OV požaduje opravu výtluků na místních komunikacích.

 Vyčištění žlabu na dešťovou vodu v Horním Houžovci podél komunikace od čp. 10po čp. 38.

 Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovecp.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

 Veřejné osvětlení– v roce 2018 bude pokračovat instalaceveřejnéhoosvětlenív úseku od bývalé hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění VO po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec, jedná se o instalaci cca 5 nových svítidel.VO je třeba doplnit mj. kvůli bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimě ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. V roce 2019 je třeba instalovat VO v lokalitě nad Sluneční strání (k.ú. Knapovec) od čp. 144 až po čp. 169.Provádí TepVos.

 Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.

 Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec.Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem

k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.

 Instalace cvičebních nářadí v Horním Houžovci. OV požaduje instalovat 2 prvky venkovního nářadí na pozemku p.č. 15, k.ú. Horní Houžovec.

 Údržba zeleně:

OVpožaduje navýšit rozpočet na údržbu zeleně

* Zintenzivnit péči o pozemky podél cest (přidat jedno sekání za rok navíc)

* Prořezání jasanů podél komunikaceod mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec v úseku od Jetmarových k Pirklovým.

* Vykácení topolů a jasanů podél komunikace z Knapovce do Dolního Houžovce (úsek za lesem od mostku do Dolního Houžovce).

* Pokácení jasanu na spodním okraji Dolního Houžovce.

* Pokácení a ošetření starých stromů v Horním Houžovci na p.p.č. 67/1. Stromy jsou nahnuté, proschlé a ohrožuji nedaleký rodinný dům.

* Prořezání a ošetření starých stromů v Horním Houžovci od p.Jůzové proti potoku k p. 

Grossmanovi.   

Příští jednání OV bude v pondělí 10. září 2018.

 Hlasování k projednávaným bodům:

P: 4            Pro: 4  Proti: 0 Zdržel :0

 V Ústí nad Orlicí dne 11. června 2018 

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Zápis 3/2018 ze zasedání osadního výboru 

 pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 23.4. 2018

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník

Program:

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

 1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem a vyspádování komunikace. OV požaduje prioritu zařadit do investičních akcí města.

 DALŠÍ AKCE OV plánované na rok 2018:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

 3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

 4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. 

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 19.2.2018):

Různé:

Oprava komunikací – výtluků. OV požaduje opravu výtluků na místních komunikacích.

 Vyčištění žlabu na dešťovou vodu v Horním Houžovci podél komunikace od čp. 10 po čp. 38.

 Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovec p.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

  Veřejné osvětlení– v roce 2018 bude pokračovat instalace veřejného osvětlenív úseku od bývalé hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění VO po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec, jedná se o instalaci cca 5 nových svítidel. VO je třeba doplnit mj. kvůli bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimě ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. V roce 2019 je třeba instalovat VO v lokalitě nad Sluneční strání (k.ú. Knapovec) od čp. 144 až po čp. 169. Provádí TepVos.

  Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.

  Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem

 k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.

  Instalace cvičebních nářadí v Horním Houžovci. OV požaduje instalovat 2 prvky venkovního nářadí na pozemku p.č. 15, k.ú. Horní Houžovec.

  Údržba zeleně:

 * Prořezání jasanů podél komunikace od mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec v úseku od Jetmarových k Pirklovým.

 * Vykácení topolů a jasanů podél komunikace z Knapovce do Dolního Houžovce (úsek za lesem od mostku do Dolního Houžovce).

 * Pokácení jasanu na spodním okraji Dolního Houžovce.

 * Prořezání a ošetření starých stromů v Horním Houžovci od p.Jůzové proti potoku k p. Grossmanovi.

  Příští jednání OV bude v pondělí 18. června 2018.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6  Proti: 0 Zdržel :0

  V Ústí nad Orlicí dne 23. dubna 2018 

  Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

   

Zápis 2/2018 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 19.2. 2018

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček, 

Nepřítomni: Petr Zahradník, Jiří Vacek

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na předcházející jednání osadního výboru přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí Anna Langrová, p. Jan Verner mj. s tímto požadavkem:

· požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi). 

4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem a vyspádování komunikace.OV požaduje prioritu zařadit do investičních akcí města.

DALŠÍ AKCE OV plánované na rok 2018:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. 

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 8.1.2018):

Rekonstrukce sálkuKnapovec. Stavba byla dokončena, probíhá kolaudační řízení, slavnostní otevření bude v 1. čtvrtletí 2018.

Různé:

Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovecp.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

Veřejné osvětlení– v roce 2018 bude pokračovat instalaceveřejnéhoosvětlenív úseku od bývalé hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění VO po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je třeba doplnit mj. kvůli bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimě ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. Provádí TepVos.

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.

Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec.Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů

s rychlostí přes 40 km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.

Údržba zeleně:

· Prořezání jírovců u sochy P.Marie– jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány, poškozené pokáceny do konce zimy 2018.

· Prořezání jasanů podél komunikaceod mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec v úseku od Jetmarových k Pirklovým.

· Vykácení topolů a jasanů podél komunikace z Knapovce do Dolního Houžovce (úsek za lesem od mostku do Dolního Houžovce).

· Pokácení jasanu na spodním okraji Dolního Houžovce.

Správa lesů města Ústí nad Orlicí:

Zadávání samovýroby dřeva bude probíhat od března 2018

Příští jednání OV bude v pondělí 9. dubna2018.

Hlasování k projednávaným bodům:

P: 5            Pro: 5  Proti: 0 Zdržel :0

 V Ústí nad Orlicí dne 19. února 2018 

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 1/2018 ze zasedání Osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní HoužovecaHorníHoužovec, konaného dne 8.1. 2018

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková,Petr Mikulecký,Ladislav Kubíček, Jiří Vacek,Petr Zahradník

Nepřítomni:-

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 Na předcházející jednání osadního výboru přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí Anna Langrová, p. Jan Verner s těmito požadavky:

· požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi). 

· oprava spodní místní komunikace u bývalého domu čp.26, byl zničen kanál a odvodnění, komunikace je rozbitá, po deštích je neprůjezdná. V současné době se v blízkosti staví nový dům a cesta je poškozená pohybem těžké mechanizace.

· plán zimní údržby obsahuje komunikaci od čp. 74 k čp.71 a čp.55.

 4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

 1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem a vyspádování komunikace.OV požaduje prioritu zařadit do investičních akcí města.

 DALŠÍ AKCE OV plánované na rok 2018:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

 2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

 3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

 4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. 

 a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.11.2017):

Rekonstrukce sálkuKnapovec. Stavba byla dokončena, probíhá kolaudační řízení, slavnostní otevření bude v 1. čtvrtletí 2018.

 Různé:

Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovecp.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

 Veřejné osvětlení– v roce 2018 bude pokračovat instalaceveřejného osvětlenív úseku od bývalé hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění VO po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je třeba doplnit mj. kvůli bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimě ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. Provádí TepVos.

 Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.

 Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda.

 Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány případně pokáceny do konce zimy 2018.

 Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec.Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.   

 Třikrálová sbírka v Knapovciproběhla sobotu 6.ledna 2018 – Koledovaly 4 skupinky dětí. Děkujeme všem dětem a rodičům, jejichž děti se do sbírky zapojily.

Správa lesů města Ústí nad Orlicí:

Zadávání samovýroby tvrdého dřeva 26.01.2018 se nebude konat. Další termín bude stanoven později, o  tomto termínu  budeme informovat.

 

Příští jednání OV bude v pondělí  5. února2018.

 Hlasování k projednávaným bodům:

P: 7            Pro: 7  Proti: 0 Zdržel :0

  v Ústí nad Orlicí dne8. ledna 2018 

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2017

Zápis 6/2017 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec aHorní Houžovec, konaného dne 6.11. 2017

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na předcházející jednání osadního výboru přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí Anna Langrová, p. Jan Verner s těmito požadavky:

· požadavek na opravu místní komunikace v Dolním Houžovci v úseku od bývalé školy čp. 74 k čp. 71 a čp.55 (p.Vernerovi) – byla zadaná objednávka.

· požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi). 

· oprava spodní místní komunikace u bývalého domu čp.26, byl zničen kanál a odvodnění, komunikace je rozbitá, po deštích je neprůjezdná. V současné době se v blízkosti staví nový dům a cesta je poškozená pohybem těžké mechanizace. 

· prověřit plán zimní údržby, zda obsahuje komunikaci od čp. 74 k čp.71 a čp.55.

4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem, vyspádování komunikaci od kostela na spodní křižovatku tak, aby srážková voda z polí nezatékala na pozemek před domem čp. 122k.ú. Knapovec, p.č. 465/1. 

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.10.2017):

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovec p.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

Srovnání výmolu po výkopu po havárii vodovodního potrubí u mostku u autobusové zastávky Knapovec, odb. Horní Houžovec – OV žádá o doplnění asfaltu a odvoz zbytků hlíny. Prováděl TepVos.

Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizaceveřejného osvětlenív úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018.

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz Prostředního rybníka spravovat nebude. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, případně pokáceny v dalším zimním období.

Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“.

Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 Km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.   

OV navrhuje umístit novou plakátovnici TepVosu v Dolním Houžovci u autobusové zastávky. Přesné místo bude určeno dle dohody se zástupcem OV.

Hřbitovní kaple – Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a Památkový ústav Pardubice připravují záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci. OV podporuje rekonstrukci kaple na hřbitově pouze v případě, že na ni bude získána dotace. OV navrhuje budoucí využití kaple jako prostor pro instalaci stálé expozice o historii Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. 

Advent v Knapovci – V neděli 3. prosince 2017 zve Jana Staňková na adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla. V rámci česko-polské spolupráce je po mši sv. v 15 hodin připravený od 16 hodin koncert polského dívčího pěveckého souboru Con Grazia z Bystřice Kladské. Po něm zazpívá smíšený pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí. V 16.45 hodin vystoupí děti z Mateřské školky Knapovec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 

Zpívání u jeslí v Knapovci na Štědrý den 24.12. 2017 v 16 hodin - zveme děti a rodiče do kostela k betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte s sebou.

Třikrálová sbírka v Knapovci bude v sobotu 7.1. a neděli 8.1. 2018 – Prosíme rodiče, jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení, aby kontaktovali Janu Staňkovou, tel. 603 569 884.

Příští jednání OV bude v pondělí 15. ledna 2017.

Hlasování k projednávaným bodům:

P: 6            Pro: 6  Proti: 0 Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 6. listopadu 2017 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 5/2017 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Horní a Dolní Houžovec, konaného dne 9.10. 2017

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček

Nepřítomni: Petr Zahradník, Jiří Vacek

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na jednání osadního výboru přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí Anna Langrová, p. Jan Verner s těmito požadavky:

· požadavek na opravu místní komunikace v Dolním Houžovci v úseku od bývalé školy čp. 74 k čp. 71 a čp.55 (p.Vernerovi) – viz zápis č. 09-2016 (ze dne 7.12.2016).

· požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi). 

· oprava spodní místní komunikace u bývalého domu čp.26, byl zničen kanál a odvodnění, komunikace je rozbitá, po deštích je neprůjezdná. V současné době se blízkosti staví nový dům a cesta je poškozená pohybem těžké mechanizace.

· prověřit plán zimní údržby, zda obsahuje komunikaci od čp. 74 k čp.71 a čp.55.

 4. Různé

PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města:

 1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod kostelem, vyspádování komunikaci od kostela na spodní křižovatku tak, aby srážková voda z polí nezatékala na pozemek před domem čp. 122k.ú. Knapovec, p.č. 465/1. 

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

 2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

 3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

 a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 11.9.2017):

Údržba veřejné zeleně v roce 2017 probíhala v hlavní sezóně k velké spokojenosti obyvatel Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Údržbu provádí firma Ladislav Kubíček z Horního Houžovce.

 Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovec p.č. 1062/4 vznikla černá skládka netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem skládky.

Srovnání výmolu po výkopu po havárii vodovodního potrubí u mostku u autobusové zastávky Knapovec, odb. Horní Houžovec – OV žádá o doplnění asfaltu a odvoz zbytků hlíny. Prováděl TepVos.

 Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizaceveřejného osvětlenív úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018.

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz Prostředního rybníka z finančních důvodůspravovat zatím nebude. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda.

 Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, případně pokáceny v dalším zimním období.

 Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“.

 Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 Km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.   

 OV navrhuje umístit novou plakátovnici TepVosu v Dolním Houžovci u autobusové zastávky. Přesné místo bude určeno dle dohody se zástupcem OV.

Hřbitovní kaple – Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a Památkový ústav Pardubice připravují záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci. OV podporuje rekonstrukci kaple na hřbitově pouze v případě, že na ni bude získána dotace. OV navrhuje budoucí využití kaple jako prostor pro instalaci stálé expozice o historii Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce.

 Knapovecké posvícení – V neděli 22. října 2017 se koná Knapovecké posvícení. V 15.00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá a v 16.15 hodin se představí smíšený komorní pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě je zajištěno malé občerstvení. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. 

 Hlasování k projednávaným bodům:

P: 5            Pro: 5  Proti: 0 Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 9.10. 2017 

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 4/2017 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec aHorní Houžovec, konaného dne 11.9. 2017

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

3. Oprava komunikace Knapovec– v úseku od křižovatky u bývalé fary k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi. Jana Staňková upozornila na nutnost vyspádovat komunikaci od kostela na spodní křižovatku tak, aby srážková voda z polí nezatékala na její pozemek před domem čp. 122k.ú. Knapovec, p.č. 465/1.

4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec– vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci. Provedeno.

6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě byly odstraněny opuštěné hroby (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. Bylo provedeno. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 12.6.2017):

Opravy výtluků na všech místních komunikacích v Knapovci, Dolním Houžovci, Horním Houžovci (z rozpočtu města). Bylo provedeno. 

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Kontejnery na netříděný odpad budou přistaveny dne 12.9. 2017 u Mateřské školy v Knapovci od 14.00 do 15.45 a v dolní části Knapovce u plakátnice od 16.15 do 18.00 hodin.

Srovnání výmolu po výkopu po havárii vodovodního potrubí u mostku u autobusové zastávky Knapovec, odb. Horní Houžovec – OV žádá o doplnění asfaltu a odvoz zbytků hlíny. Prováděl TepVos. 

Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizaceveřejného osvětlenív úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících

ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018.

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz Prostředního rybníka z finančních důvodůspravovat zatím nebude. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, případně pokáceny v dalším zimním období.

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm). Nebylo doporučeno dopravní komisí.

Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“.

Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 Km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.   

OV navrhuje umístit novou plakátovnici TepVosu v Dolním Houžovci u autobusové zastávky. Přesné místo bude určeno dle dohody se zástupcem OV.

Hřbitovní kaple – Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a Památkový ústav Pardubice připravují záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci. OV podporuje rekonstrukci kaple na hřbitově pouze v případě, že na ni bude získána dotace. OV navrhuje budoucí využití kaple jako prostor pro instalaci stálé expozice o historii Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce.

Knapovecké posvícení – V neděli 22. října 2017 se koná Knapovecké posvícení. V 15.00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá a v 16.15 hodin se představí smíšený komorní pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě je zajištěno malé občerstvení. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. 

Příští jednání OV bude v pondělí 9. října 2017.

Hlasování k projednávaným bodům:

P: 6            Pro: 6  Proti: 0 Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 11.9. 2017 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Zápis 3/2017 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 12.6. 2017

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký,Ladislav Kubíček, Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni:-

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

 1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

 2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

 3. Oprava komunikace Knapovec– v úsekuod křižovatky u bývalé fary k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi.Jana Staňková upozornila na nutnost vyspádovat komunikaci od kostela na spodní křižovatku tak, aby srážková voda z polí nezatékala na její pozemek před domem čp. 122k.ú. Knapovec, p.č. 465/1.

 4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

 5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec– vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci.

 6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě byly odstraněnyopuštěné hroby (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč.OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

 a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 12.4.2017):

Požadavky na opravy komunikací v roce 2017 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. Byla předložena cenová nabídka na odvodnění komunikace příkopem do místního potoka. Bylo provedeno.

 Opravy výtluků na všech místních komunikacích v Knapovci, Dolním Houžovci, Horním Houžovci(z rozpočtu města). Na TepVos byla doručena objednávka opravy výtluků, výtluky jsou v terénu vyznačeny zeleným sprejem, výspravy však provedeny dosud nebyly.

 Rekonstrukce sálkuKnapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2017, je financovaná z rozpočtu města.

 Různé:

Kontejnery na netříděný odpad budou přistaveny dne 12.9. 2017 u Mateřské školy v Knapovci od 14.00 do 15.45 a v dolní části Knapovce u plakátnice od 16.15 do 18.00 hodin.

 Srovnání výmolu po výkopu po havárii vodovodního potrubí u mostku u autobusové zastávky Knapovec, odb. Horní Houžovec – OV žádá o doplnění asfaltu a odvoz zbytků hlíny. Prováděl TepVos.

Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizaceveřejného osvětlenív úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018.

 Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.V roce 2017 se hráz Prostředního rybníka z finančních důvodůspravovat zatím nebude. 

 Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda.

 Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, případně pokáceny v dalším zimním období.

 OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

 Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“.

 Informace správy lesů města Ústí nad Orlicí:

Správa lesů města Ústí nad Orlicí jako správce lesních pozemků Města Ústí nad Orlici vyzývá samovýrobce z území Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, kteří měli zadané bukové palivo dne 6.1.2017, aby ho neprodleně uhradili. Včasné neuhrazení je považováno za porušení Pravidel města Ústí nad Orlicí pro zadávání samovýroby palivového dříví.

 Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů s rychlostí přes 40 Km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem k rod. domu č. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat protijedoucímu vozidlu.   

 Příští jednání OV bude v pondělí 28.srpna2017.

 Hlasování k projednávaným bodům:

P: 7            Pro: 7  Proti: 0 Zdržel : 0

  V Ústí nad Orlicí dne 12.6. 2017 

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zápis 2/2017 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 12.4. 2017

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček

Nepřítomni: Petr Zahradník, Jiří Vacek

Program :

Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:     

 1. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:   -

     Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:        

Najednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v dolní části Knapovce u bývalé Jednoty. Osadní výbor požádal TepVos o úpravu času přistavení kontejneru. Kontejnery budou přistaveny dne 18.4. a 12.9. 2017 takto: u Mateřské školy v Knapovci od 14.00 do 15.45, v dolní části Knapovce u plakátnice od 16.15 do 18.00 hodin.

     Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

1.      Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi).

2.      Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Je zpracována projektová dokumentace.

3.      Oprava komunikace Knapovec– v úseku od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi.

4.      Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

5.      Autobusová zastávka Dolní Houžovec– vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci.

6.      Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se odstraní hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem.

7.      Vykácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – vytipování a vykácení všech nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. Bylo provedeno.

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.3.2017):

Požadavky na opravy komunikací v roce 2017 (z rozpočtu OV):

 1. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. Byla předložena cenová nabídka na odvodnění komunikace příkopem do místního potoka.

Opravy výtlukůna všech místních komunikacích v Knapovci, Dolním Houžovci, Horním Houžovci (z rozpočtu města).

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018.

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz Prostředního rybníka z finančních důvodůspravovat zatím nebude.

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Bude provedeno v roce 2017.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, případně pokáceny v dalším zimním období.

 

Stodola při hl.silnici– Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovecst.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 13000 Praha 3přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.Bylo provedeno.

 

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec. Bylo provedeno.

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“.

Informace správy lesů města Ústí nad Orlicí:

Správa lesů města Ústí nad Orlicí jako správce lesních pozemků Města Ústí nad Orlici dává na vědomí zájemcům o samovýrobu, aby se co nejdříve přihlásili o zadání palivového dřeva a nenechávali to na letní měsíce z důvodu omezených zdrojů. Do dnešního dne bylo zadáno 40 samovýrob a poptávka palivového dřeva několikanásobně převyšuje kapacitní možnosti nabídky. Dále vyzývá samovýrobce z území Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, kteří měli zadané bukové palivo dne 6.1. 2017, aby ho neprodleně uhradili. Včasné neuhrazení je považováno za porušení Pravidel města Ústí nad Orlicí pro zadávání samovýroby palivového dříví.

Příští jednání OV bude v pondělí 5. června 2017.

Hlasování k projednávaným bodům:

P: 5            Pro: 5          Proti: 0            Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 12.4. 2017           

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                               Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 1/2017 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 6.3. 2017 

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Zahradník, Jiří Vacek, 

Nepřítomni: Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček

Program :

 

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

 

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

 

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 

Na předcházející jednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v údolí u bývalé Jednoty. Osadní výbor navrhuje rozdělit dobu umístění kontejnerů u mateřské školy, např. umístit kontejner 1 hodinu dole v údolí a 1 hodinu u mateřské školy. Obyvatelé Knapovce, kteří nemají auto, nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora v Ústí, ani odvézt odpad ručně do kopce k mateřské škole. 

 

4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

 

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149 (RD Martínkovi).

 

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka.

 

3. Oprava komunikace Knapovec – v úseku od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

 

4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

 

5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec – vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci.

 

6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se odstraní hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

 

7. Vykácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – vytipování a vykácení všech nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci.

 

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.12.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2017 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

 

Opravy výtluků na všech místních komunikacích v Knapovci, Dolním Houžovci, Horním Houžovci (z rozpočtu města).

 

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 30.listopadu 2017, je financovaná z rozpočtu města.

 

Různé:

Veřejné osvětlení – v roce 2017 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec. VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace.  

 

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2017 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka. 

 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Bude provedeno v roce 2017.

 

Pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – nebezpečné stromy byly skáceny.

 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku do konce března.

 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá. Zatím zbouráno není.

 

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec. 

 

Nová plakátnice TepVosu - je navrženo umístění u zastávky SZP (u bytovek Aveny).

 

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

 

Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústí n.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“. 

 

Pozvánka na odhalení opravených Božích muk u Dolského potoka

Na Květnou neděli 9. dubna 2017 zveme na slavnostní vysvěcení Božích muk u Dolského potoka. Sraz účastníků je ve 14.30 hodin v Knapovci na křižovatce na Skuhrov a Dolní Houžovec (u Žďárských). Odtud se průvod přesune kolem Bioproduktu a.s. do údolí Dolského potoka k opraveným Božím mukám. V 15 hodin budou Boží muka slavnostně vysvěcena. Program bude doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové. Průvod bude pokračovat do Dlouhé Třebové se zastávkami u dalších křížků. Putování bude ukončeno v dlouhotřebovském kostele. Pro účastníky je zajištěno občerstvení a doprava autobusem z Dlouhé Třebové zpět do Knapovce. Akci podporuje město Ústí nad Orlicí a obec Dlouhá Třebová.

Příští jednání OV bude v pondělí 10. dubna 2017.

Hlasování k projednávaným bodům: 

 P: 5            Pro: 5       Proti:  0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 6. 3. 2017 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2016

Zápis 9/2016 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.12. 2016 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník, Jiří Vacek, Petr Mikulecký

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na předcházející jednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v údolí u bývalé Jednoty. Osadní výbor navrhuje rozdělit dobu umístění kontejnerů u mateřské školy, např. umístit kontejner 1 hodinu dole v údolí a 1 hodinu u mateřské školy. Obyvatelé Knapovce, kteří nemají auto, nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora v Ústí, ani odvézt odpad ručně do kopce k mateřské škole.

4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017,které budou předloženy Městu:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149 (RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka.

3. Oprava komunikace Knapovec – v úseku od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec – vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci.

6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se odstraní hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

7. Vykácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – vytipování a vykácení všech nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci.

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.11.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

3. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

4. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec-byla podepsaná smlouva s firmou A.B.V.spol. s r.o.Ústí nad Orlicí na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Stavba bude dokončena do 30.listopadu 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Veřejné osvětlení – v roce 2016 nebude pokračovat realizace veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení v úseku od hospody k bytovkám se přesouvá na rok 2017. 

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka, přesunuje se na rok 2017. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Přesouvá se na rok 2017.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku. 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec.

Nová plakátnice Tepvosu s.r.o. - je navrženo umístění u zastávky SZP (u bytovek Aveny).

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

Zpívání u jeslí- na Štědrý den v 16 hod. je v knapoveckém kostele zpívání vánočních koled.

Tříkrálová sbírka Charity ČR v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci se uskuteční v sobotu 7.ledna 2017.

Samovýroba palivového dřeva. V pátek 6.1. 2017 bude správce lesů města Ústí nad Orlicí p. Faltýnek zadávat hromadně bukové palivo. Sraz zájemců je 6.1.2017 ve 13.00 hodin u teletníku v Dolním Houžovci. Cena bukového paliva bude 350,- Kč/prm. Kdo bude mít zájem o buk, nemusí podávat žádost, ale musí se nahlásit na mobil p. Faltýnka 777 736 554, aby zajistil dostatečné množství dřeva. Další žádosti na bukové palivo se v roce 2017 již nebudou přijímat. Ostatní samovýroba se řídí dle Pravidel města Ústí nad Orlicí pro zadávání samovýroby palivového dříví.

Příští jednání OV bude v pondělí 6. února 2016.

Hlasování k projednávaným bodům: 

 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.12. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zápis 8/2016 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.11. 2016 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník, Jiří Vacek, Petr Mikulecký

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na předcházející jednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v údolí u bývalé Jednoty. Osadní výbor navrhuje rozdělit dobu umístění kontejnerů u mateřské školy, např. umístit kontejner 1 hodinu dole v údolí a 1 hodinu u mateřské školy. Obyvatelé Knapovce, kteří nemají auto, nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora v Ústí, ani odvézt odpad ručně do kopce k mateřské škole.

4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:

1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149 (RD Martínkovi).

2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka.

3. Oprava komunikace Knapovec – v úseku od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.

5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec – vybudování nové autobusové čekárny v Dolním Houžovci.

6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se odstraní hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

7. Vykácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – vytipování a vykácení všech nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci.

 

Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 3.10.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

3. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

4. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu nového Komunitního centra Knapovec. Stavba bude dokončena do 30.listopadu 2017, je financovaná z rozpočtu města.

Různé:

Veřejné osvětlení – v roce 2016 nebude pokračovat realizace veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení v úseku od hospody k bytovkám se přesouvá na rok 2017. 

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka, přesunuje se na rok 2017. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Přesouvá se na rok 2017.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci a nebudou v čištění pokračovat. 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedeno. Následně je provedena nová výsadba ovocných stromů. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku. 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec. 

Nová plakátnice TepVosu - je navrženo umístění u zastávky SZP (u bytovek Aveny).

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

 

Příští jednání OV bude ve středu 7. prosince 2016

Hlasování k projednávaným bodům: 

 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0

 

V Ústí nad Orlicí dne 7.11. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Zápis 7/2016 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 3.10. 2016 

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni: x

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na jednání osadního výboru přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v údolí u bývalé Jednoty. Osadní výbor navrhuje rozdělit dobu umístění kontejnerů u mateřské školy, např. umístit kontejner 1 hodinu dole v údolí a 1 hodinu u mateřské školy. Obyvatelé Knapovce, kteří nemají auto, nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora v Ústí, ani odvézt odpad ručně do kopce k mateřské škole.

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 14.6.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 

2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým

3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi - hotovo

5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

Různé:

Kontrola zatrubnění pro svod srážkové vody – po průtrži mračen na začátku června bude provedena kontrola a případná obnova původního zatrubnění pro svod dešťové vody z polí v místě RD Martínkovi.

Veřejné osvětlení – v roce 2016 nebude pokračovat realizace veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení v úseku od hospody k bytovkám se přesouvá na rok 2017. 

Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka, přesunuje se na rok 2017. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit, přesouvá se na rok 2017.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku. 

Hasičárna Dolní Houžovec. – Nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, objekt byl zbourán.

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). Tyto hroby TepVos označí. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci. Byla obnovena čekárna u hospody vč. vybudování stání pro kontejnery. 

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec. Stanoviště kontejnerů v údolí u bývalého obchodu bylo posunuto k mostku.

Nová plakátnice Tepvosu bude umístěna u zastávky SZP (u bytovek Aveny).

OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).

Koncert Shirim Ashirim v rámci Knapoveckého posvícení – v neděli 16.10. 2016 se koná v rámci Knapoveckého posvícení koncert pražské kapely Shirim Ashirim. Koncert začne v 16.10 hod., bude mu předcházet bohoslužba od 15.00 hodin. Občerstvení před kostelem je zajištěno. Akce je podpořena Městem Ústí nad Orlicí. 

Příští jednání OV bude v pondělí 7. listopadu 2016.

Hlasování k projednávaným bodům: 

 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 3.10. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 6/2016 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 14.6. 2016 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.5.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 

2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým

3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi

5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

Různé:

Kontrola zatrubnění pro svod srážkové vody – po průtrži mračen na začátku června bude provedena kontrola a případná obnova původního zatrubnění pro svod dešťové vody z polí v místě RD Martínkovi.

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD. 

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Projedná odbor ŽP s Lesy ČR. 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku.

Hasičárna Dolní Houžovec. – Nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, objekt je v havarijním stavu a hrozí sesunutí. OV odsouhlasil zbourání objektu. Bude se bourat.

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). Tyto hroby TepVos označí. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci. V roce 2016 bude obnovena čekárna u hospody vč. vybudování stání pro kontejnery. 

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec. Stanoviště kontejnerů v údolí u bývalého obchodu bude posunuto k mostku.

Knapovecká pouť – v neděli 26.6. 2016 se koná Knapovecká pouť. Bohoslužba začne v 15.00 hodin.

Po 16. hodině bude hrát country kapela Žůžo band. Pro děti je připravena pohádka Princezna Máňa, přijedou houpačky, je zajištěno občerstvení, točené pivo a pouťové koláče. Program se koná na louce pod břízkami, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí.

Příští jednání OV bude ve středu 24. srpna 2016.

Hlasování k projednávaným bodům: 

 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 14.6. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 5/2016 ze zasedání osadního výboru  

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.5. 2016  

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

Program

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.4.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 

2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým

3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi

5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

Různé:

Vybudování venkovní tělocvičny v Knapovci. Umístění cca 4-6 venkovních cvičebních strojů na pozemku pod břízami p.č. 460, který má v pronájmu TJ Knapovec k veřejné činnosti. OV schválil na tělocvičnu částku 150 tis.Kč. Cvičební stroje byly instalovány.

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny. 

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD. 

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů. 

Hasičárna Dolní Houžovec. – Nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, objekt je v havarijním stavu a hrozí sesunutí. OV odsouhlasil zbourání objektu. 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). Tyto hroby TepVos označí. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem. 

Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci.

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec.

OV děkuje všem občanům Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce, kteří se zúčastnili v sobotu 23.4.2016 úklidu ke Dni země. Děkujeme, vážíme si vaší pomoci.

Příští jednání OV bude ve středu 15. června 2016.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 4.5. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 4/2016 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 6.4. 2016 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková

Nepřítomni: Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Petr Zahradník, Jiří Vacek 

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.3.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.

2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým

3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi 

3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi

5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)

6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

Různé:

Vybudování venkovní tělocvičny v Knapovci. Umístění cca 4-6 venkovních cvičebních strojů na pozemku pod břízami p.č. 460, který má v pronájmu TJ Knapovec k veřejné činnosti. OV schválil na tělocvičnu částku 150 tis.Kč.

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny. 

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD. 

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů. 

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně i organizačně. 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). 

Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci.

Příští jednání OV bude ve středu 4. května 2016.

Hlasování k projednávaným bodům: osadní výbor nebyl usnášeníschopný.

 P:             Pro:        Proti:        Zdržel : 

V Ústí nad Orlicí dne 6.4. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 3/2016 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 9.3. 2016

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký,

Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 10.2.2016): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.

2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým

3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

 1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat
 2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos
 3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi
 4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi
 5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)
 6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

Různé:

Vybudování venkovní tělocvičny v Knapovci. Umístění cca 4-6 venkovních cvičebních strojů na pozemku pod břízami p.č. 460, který má v pronájmu TJ Knapovec k veřejné činnosti. OV schválil na tělocvičnu částku 150 tis.Kč.

 

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny.

 

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka.

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací.

 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno.

 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

 

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – provedena. bylo zahájeno kácení, provádí fy Kubíček, v době kácení bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně i organizačně.

 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů).

 Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci.

 

Stabat Mater v Knapovci. V sobotu 19.března 2016 v 19 hodin bude v knapoveckém kostele koncert. Zve Jana Staňková

 Příští jednání OV bude ve středu 6. dubna 2016.

  Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7        Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 9.3. 2016         

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Zápis 2/2016 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 10.2. 2016

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník            

Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:        -

 

 1. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:      -

 1. 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:    

           

 1. 4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 11.1.2016):

 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

OV na příštím jednání nastaví priority pro rok 2016

 1. Knapovec - od statku k faře (včetně)
 2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos
 3. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce
 4. Horní Houžovec - k Rábovým
 5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi
 6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25
 7. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.
 8. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec.

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny.

 

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci odborné firmě. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka.

 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno.

 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

 

Vyčištění stráně pod Jetmarovými (pouze pozemky města), je třeba udržovat.

 

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – bylo zahájeno kácení, provádí fy Kubíček, v době kácení bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně i organizačně.

 

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – V pá 12.2.2016 ve 12 hod. bude schůzka na hřbitově se zástupci OV a TepVosu a rozhodne se o dalším postupu s odstraněním betonových obrubníků starých hrobů.

Autobusové čekárny– Postupně budou vyměněny všechny autobusové čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci.

 

Stabat Mater v Knapovci. V sobotu 19.3.2016 v 19 hodin bude v knapoveckém kostele koncert. Zve Jana Staňk

 

Příští jednání OV bude v pondělí 2. března 2016.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6        Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 10.2. 2016       

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 1/2016 ze zasedání osadního výboru 

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 11.1. 2016 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký

Nepřítomni: Jiří Vacek, Petr Zahradník

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  - 

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.12.2015):

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) 

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos

3. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

4. Horní Houžovec - k Rábovým 

5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

7. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

8. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 

V říjnu 2015 byly provedeny opravy výtluků v Knapovci firmou Tepvos s.r.o. - OV není spokojen s opravou výtluků v úseku od Mateřské školy ke křižovatce ke kostelu  -  před bývalou farou.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městský architekt Ing. arch. Milan Košař prezentoval v pondělí 14.12.2015 v 16 hodin v Modrém salónku Kulturního domu na veřejném jednání Zastupitelstva města zpracovanou studii na změnu stavby. V říjnu byla dokončena demolice sálku. 

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny. V září 2015 byly předloženy tyto připomínky k úpravě jízdních řádů:

* navrácení spojů z roku 2011 z důvodů dopravní obslužnosti a dosažitelnosti Lanškrouna a Letohradu – doprava místních občanů za vzděláním a zaměstnáním (průjezd trasou UO, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Dobrouč, křižovatka a návaznost na spoje Lanškroun a Letohrad)

* obnova autobus. spoje na Ústí mezi 6-7 hod. ráno 

* zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu

* na autobusovém nádraží v Ústí n.O. zajistit otevřené toalety po 18. hodině

Na stránkách města UO byl zveřejněn návrh městské hromadné dopravy, nejsou v návrhu zahrnuty, Dopravní obslužnost místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec je zajišťována Pardubickým krajem.

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od pohostinství u Krčmářů k bytovkám Bioproduktu v Knapovci.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci odborné firmě. Na základě pasportu bude v roce 2016 rozhodnuto o dalším postupu. Úkol Jana Staňková 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá. 

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – na nádrži byla provedena oprava, ale voda stále teče okolo nádrže - je třeba provést kontrolu na místě.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci – bylo zahájeno kácení nebezpečných stromů, bude ukončeno do března 2016.   

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – bylo zahájeno kácení, provádí fy Kubíček, v době kácení bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba.  

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně i organizačně. 

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana Staňková.  

Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3. Stavební odbor přislíbil, že vyzve majitele k řešení.

Hřbitov v Knapovci – OV projedná se společností TepVos s.r.o. odstranění betonových obrubníků starých hrobů neznámých vlastníků. Úkol Jana Staňková

Tříkrálová sbírka 2016. V sobotu 9.1.2016 proběhla v Knapovci a Dolním Houžovci Tříkrálová sbírka organizovaná celorepublikově Charitou ČR. Všem dárcům děkujeme za peněžité dary a přijetí dětí – koledníků. V Horním Houžovci se letos nekoledovalo z důvodů nedostatku dětí ke koledování. Jana Staňková

Informace Správy lesů města Ústí nad Orlicí. Kdo má zájem o samovýrobu bukového dřeva, ať se přihlásí u p. Faltýnka.

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 1. února 2016. 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 11.1. 2016 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2015

 

Zápis 10/2015 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.12. 2015

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník

Nepřítomni: Petr Mikulecký, Jiří Vacek             

Program :*

1) Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:       

2) Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce    

3) Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu  v části města, orgánům města:    

Podnět manželů Nečekalových. Osadní výbor bere na vědomí dopis manželů Nečekalových ze dne 7.11.2015, ve kterém upozorňují na nedostatečné veřejné osvětlení v úseku od autobusové zastávky SZP k pohostinství Krčmářovi. Tato etapa je v plánu realizace v roce 2016, bylo uveřejněno v minulých zápisech OV.        

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 2.11.2015):

 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

 1. Knapovec - od statku k faře (včetně)

 2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos

 3. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce

 4. Horní Houžovec - k Rábovým

 5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

 6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25

 7. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

 8. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.

 

V říjnu 2015 byly provedeny opravy výtluk - v úseku před farou byly provedeny katastrofálně špatně – provedla fy TepVos! OV požaduje nápravu. 

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městský architekt Ing. arch. Milan Košař bude v pondělí 14.12.2015 v 16 hodin v Modrém salónku Kulturního domu na veřejném jednání Zastupitelstva města prezentovat zpracovanou studii na změnu stavby. V říjnu byla provedena demolice sálku.

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Z nové úpravy jízdních řádů vyplývá, že:

 • od 23.12.2015 do 1.1.2016 nepojede z Knapovce do Ústí nad Orlicí žádný autobus

 • OV požaduje tuto situaci řešit náhradní autobusovou dopravou (minimálně 1 autobus ráno z Knapovce do Ústí a odpoledne zpět)

Do konce září byly předloženy tyto připomínky k úpravě jízdních řádů:

 • navrácení spojů z roku 2011 z důvodů dopravní obslužnosti a dosažitelnosti Lanškrouna a Letohradu – doprava místních občanů za vzděláním a zaměstnáním (průjezd trasou UO, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Dobrouč, křižovatka a návaznost na spoje Lanškroun a Letohrad)

 • obnova autobus. spoje na Ústí mezi 6-7 hod. ráno

 • zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu

 • na autobusovém nádraží v Ústí n.O. zajistit otevřené toalety po 18. hodině

Na stránkách města UO byl zveřejněn návrh městské hromadné dopravy, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec nejsou v návrhu zahrnuty, dopravní obslužnost bude zabezpečena stávajícím způsobem, to znamená dopravou, kterou zajišťuje Pardubický kraj. 

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci odborné firmě. Na základě pasportu bude v roce 2016 rozhodnuto o dalším postupu. Úkol Jana Staňková

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, odbor ŽP zahájil opravu, bude dokončeno do konce roku 2015.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci, bude provedeno v období vegetačního klidu do března 2016.

Vyčištění stráně u Jetmarových – nebylo vyvázáno z nájemní smlouvy

Vyčištění stráně pod Kolářovými st. – bude vyčištěno fy Kubíček

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – v době kácení topolové aleje (předpokládaný termín únor – březen 2016) bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně i organizačně.

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana Staňková.

Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3. Stavební odbor přislíbil, že vyzve majitele k řešení.

Hřbitov v Knapovci – OV projednával zanedbaný stav hřbitova v Knapovci. Hřbitovem se OV zabýval již v roce 2012, kdy byl hřbitov převeden do vlastnictví města. V dubnu 2012 se OV se neshodl v názoru, jak naložit s náhrobky starých hrobů po bývalých německých obyvatelích. Staré hroby jsou dědictvím předcházejícího obyvatelstva a důležitým svědectvím jejich historických kořenů. Mnozí z německých občanů místní hřbitov navštěvují a vracejí se na místa, odkud pocházejí jejich předkové. V lednu 2013 (zápis 1/2013) se OV dohodl, že na jaře určí práce, které bude třeba na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány). Na jednání dne 4.3.2013 (zápis 3/2013) OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1)      revitalizace hřbitovní brány

 • kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

 • uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky

 • úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2)      obnova křížové cesty – kulturní památka

 • odstranění biologického napadení

 • plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

 • doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3)      OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Ke dni 4.11.2013 (zápis 8/2013) byly na opravu hřbitovní brány předloženy dvě cenové nabídky, realizaci Osadní výbor předpokládal v roce 2014. Na jednání dne 5.2.2014 OV rozhodl, že obnovu hřbitova bude řešit v návaznosti na další investice v roce 2014.

OV projedná se společností TepVos s.r.o. odstranění betonových obrubníků starých hrobů neznámých vlastníků. Úkol Jana Staňková

Koupě pozemku ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. Pan Zdeněk Bílý chce koupit část pozemku k.ú. Knapovec, p.č.460. OV souhlasí. 

Rybova Česká mše vánoční. V neděli 20.12.2015 bude od 18.30 h. v knapoveckém kostele Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Studentského symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí, dirigent: Miluše Barvínková a pěvecký sbor Bendl z České Třebové.

Zpívání u jeslí. Na Štědrý den v 16 hod. je v knapoveckém kostele zpívání vánočních koled.

Provedené a ukončené úkoly:

 • Veřejné osvětlení – v listopadu byla dokončena realizace další části osvětlení (2 ks dětské hřiště, 7 ks od kostela k RD Šklíbovi).

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 4. ledna 2016.

 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5        Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.12. 2015       

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zápis 9/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 2.11. 2015 

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: - 

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.10.2015):

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

1. Knapovec - od Aveny s.r.o. k faře (včetně) 

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat Tepvos s.r.o.

3. Horní Houžovec – od RD Jůzovi ke kapličce 

4. Horní Houžovec - k RD Rábovi 

5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

7. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

8. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k RD Zahradníkovi.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. V říjnu byla provedena demolice.  

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Do konce září byly předloženy připomínky k úpravě jízdních řádů:

* navrácení spojů z roku 2011 z důvodů dopravní obslužnosti a dosažitelnosti Lanškrouna a Letohradu – doprava místních občanů za vzděláním a zaměstnáním (průjezd trasou UO, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Dobrouč,křižovatka a návaznost na spoje Lanškroun a Letohrad)

* obnova autobus. spoje na Ústí mezi 6-7 hod. ráno 

* zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu

* na autobusovém nádraží v Ústí n.O. zajistit otevřené toalety po 18. hodině

Na stránkách města UO byl zveřejněn návrh městské hromadné dopravy, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec nejsou v návrhu zahrnuty, dopravní obslužnost bude zabezpečena stávajícím způsobem, to znamená dopravou, kterou zajišťuje Pardubický kraj.

Veřejné osvětlení – v říjnu byla zahájena realizace další části osvětlení (2 ks dětské hřiště, 7 ks od kostela k RD Šklíbovi), montáž svítidel se dokončuje.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci odborné firmě. Na základě pasportu bude v roce 2016 rozhodnuto o dalším postupu. Úkol Jana Staňková 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, odbor ŽP přislíbil opravu do konce roku 2015. 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci, je přislíbeno.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – v době kácení topolové aleje (předpokládaný termín únor – březen 2016) bude na komunikaci omezen provoz.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně. 

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana Staňková. 

Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3. Stavební odbor přislíbil, že vyzve majitele k řešení.

Pozvánka na Mikuláše v Knapovci a rozsvícení vánočního stromu. V neděli 6. prosince 2015 se koná adventní odpoledne Mikuláš v Knapovci. V kostele sv. Petra a Pavla bude v 15 hodin mše svatá, v 16 hodin zazpívá Smíšený pěvecký sbor ČAS z Dolní Dobrouče a naváže předvánoční besídka dětí z mateřské školky. Program v kostele ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou.   

Provedené a ukončené úkoly:

* Opravy komunikací provedeny v říjnu 2015: * Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

* Dolní Houžovec - stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobus. zastávky 

* Knapovec – úsek od RD Bláhovi ke hřišti, vč. mostku 

* Opravy výtluků byly provedeny v říjnu 2015

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 7. prosince 2015.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 2.11. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

 

Zápis 8/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.10. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník, Petr Mikulecký

Nepřítomni: Jiří Vacek

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.9.2015):

Opravy komunikací budou zahájeny v říjnu 2015:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

2. Dolní Houžovec - stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

3. Knapovec – úsek od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos

6. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

7. Horní Houžovec - k Rábovým 

8. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k Zahradníkům.

12. Opravit výtluky (např. před farou)!!!

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. Začíná demolice. 

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Do konce září byly předloženy připomínky k úpravě jízdních řádů:

* spoje musí mít návaznost na Lanškroun 

* obnova autobus. spoje na Ústí mezi 6-7 hod. ráno 

* zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu

* na autobusovém nádraží v Ústí n.O. zajistit otevřené toalety po 18. hodině

Veřejné osvětlení – v říjnu byla zahájena realizace další části osvětlení (2 ks dětské hřiště, 7 ks od kostela k RD Šklíbovi).

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci odborné firmě. Na základě pasportu bude v roce 2016 rozhodnuto o dalším postupu. Úkol Jana Staňková 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, odbor ŽP přislíbil opravu. 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci, je přislíbeno.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude podílet finančně. 

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana Staňková. 

Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3. Stavební odbor přislíbil, že vyzve majitele k řešení.

Pozvánka na Knapovecké posvícení. V neděli 18. října 2015 se koná Knapovecké posvícení. V kostele sv. Petra a Pavla bude v 15 hodin bohoslužba a v 16 hodin se zazpívá Smíšený pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí.

Provedené a ukončené úkoly:

* Oprava veřejného osvětlení u hlavní silnice - od 10.1. 2015 nesvítí VO od hostince k bytovkám a k Šulcovým. Provedeno v červenci 2015.

* Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací. Provedeno v srpnu 2015.

* Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Vstup do domu byl zabezpečen červenou páskou. Demolice domu provedena v říjnu 2015.

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 2. listopadu 2015.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.10. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 7/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.9. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek, Petr Zahradník, Petr Mikulecký

Nepřítomni: -

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:  

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 8.6.2015):

Opravy komunikací v roce 2015:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

2. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku  

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k Vašátkovi bude financovat TepVos

6. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

7. Horní Houžovec - k Rábovým 

8. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k Zahradníkům.

12. Opravit výtluky (např. před farou)!!!

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. Požadavek na odpojení elektřiny. 

Různé:

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Do konce září je třeba předložit připomínky k úpravě jízdních řádů:

* spoje musí mít návaznost na Lanškroun 

* obnovit autobus na Ústí mezi 6-7 hod. ráno 

* zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu.

Veřejné osvětlení – v říjnu se bude realizovat další část osvětlení (cca 4 – 5 ks nových svítidel). 

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Úkol Jana Staňková 

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, OV požaduje upravit pramen a jeho okolí. 

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci, je přislíbeno. 

Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací. Provedeno.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV požaduje informace o možnostech rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci.  

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana Staňková.  

Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 5. října 2015.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.9. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 6/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 8.6. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek, Petr Zahradník

Nepřítomni: Petr Mikulecký 

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.5.2015):

Opravy komunikací v roce 2015:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k Vašátkovi bude financovat TepVos

3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

6. Horní Houžovec - k Rábovým 

7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k Zahradníkům.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby.  

Různé:

Výzva k omezení napouštění bazénů a zalévání zahrad – platí od 5.6.2015 do odvolání. V současné době není dostatečné množství podzemní vody pro zásobování vodovodu, příčinou je déle trvající období sucha a zvýšená spotřeba vody způsobená napouštěním bazénů a zaléváním zahrad.

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 14.6.2015 do Knapovce a Dolního Houžovce, došlo k eliminaci autobusových spojů, OV bude jednat o změně a přidání spojů.

Oprava veřejného osvětlení u hlavní silnice - od 10.1. 2015 nesvítí VO od hostince k bytovkám a k Šulcovým. Dle sdělení TepVosu opravu bude zajišťovat ČEZ, světla stále nesvítí. 

Veřejné osvětlení – v září se bude realizovat další část osvětlení (cca 4 – 5 ks nových svítidel)

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka, Petra Mikuleckého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. 

Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2015 bude provádět fy Kubíček (sečení krajnic a příkopů). Ke stávajícím udržovaným pozemkům je připojeno sekání dětského hřiště.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci.

Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací. 

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV požaduje informace o možnostech rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci.

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené.

Knapovecká pouť – neděle 28. června 2015 

Poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 se koná Knapovecká pouť. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí ji rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině bude hrát country Makadam. Pro děti i pro dospělé je připraveno vystoupení skupiny improvizačního divadla Paleťáci z Pardubic. Jsou zajištěné houpačky, občerstvení, točené pivo a pro všechny pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.

Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 7.září 2015, v průběhu prázdnin pouze dle potřeby. 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 8.6. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 5/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.5. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Zahradník, Petr Mikulecký

Program : 

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 8.4.2015):

Opravy komunikací v roce 2015:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k Vašátkovi bude financovat TepVos

3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

6. Horní Houžovec - k Rábovým 

7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k Zahradníkům.

Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. 

Různé:

Veřejné osvětlení – v září se bude realizovat další část osvětlení (cca 4 – 5 ks nových svítidel)

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka, Petra Mikuleckého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. 

Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2015 bude provádět fy Kubíček (sečení krajnic a příkopů). Ke stávajícím udržovaným pozemkům je připojeno sekání dětského hřiště.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci. 

Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací. 

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV požaduje informace o možnostech rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci. 

Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené.

Knapovecká pouť – neděle 28. června 2015 

Poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 se koná Knapovecká pouť. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí ji rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině bude hrát country Žůžo band. Pro děti i pro dospělé je připraveno vystoupení skupiny improvizačního divadla Paleťáci z Pardubic. Jsou zajištěné houpačky, občerstvení, točené pivo a pro všechny pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.

Příští jednání OV v pondělí 1.6. 2015

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 4.5. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 4/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 8.4. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký

Nepřítomni: Jiří Vacek, Petr Zahradník

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.3.2015):

Opravy komunikací v roce 2015:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 

2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k Vašátkovi bude financovat TepVos

3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 

Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 

6. Horní Houžovec - k Rábovým 

7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ k Zahradníkům.

Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. 

Oprava mostku u staré hasičárny. P.Šalda podal na město žádost na opravu mostku u staré hasičárny. OV souhlasí s opravou mostku za předpokladu, že mostek bude opraven z rozpočtu města. OV nesouhlasí s opravou mostku z rozpočtu osadního výboru. 

Různé:

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka, Petra Mikuleckého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.

Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2015 bude provádět fy Kubíček (sečení krajnic a příkopů). Ke stávajícím udržovaným pozemkům je připojeno sekání dětského hřiště.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci 

Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací.

Protipovodňová opatření – OV požaduje po obyvatelích Knapovce odstranění plotů a zábran na Knapoveckém potoce a zprůchodnění toku. V případě vyššího stavu vody hrozí zaplavení údolní části Knapovce.

Hasičárna Dolní Houžovec. – OV požaduje informace o možnostech rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci.

Údržba křížků. V rámci projektu Po stopách kulturního dědictví Knapovce bylo v k.ú. Dolního Houžovce, Horního Houžovce a Knapovce v neděli 29. března 2015 slavnostně odhaleno šest opravených křížků. Údržba objektů bude zajištěna částečně svépomocí péčí místních občanů a částečně ve spolupráci s odborem životního prostředí města ÚO.

OV chce upozornit na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla v minulých letech restaurovaná a bezprostřední okolí sochy je neupravené a nevzhledné.

Den země. V sobotu 18. dubna 2015 od 9.00 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje pro všechny občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce brigádu ke Dni země. Budou se uklízet čekárny na autobus a jejich okolí, dětské hřiště, okolí sálu v Knapovci a veřejná prostranství, která slouží k různým akcím v obcích. 

Knapovecká pouť – neděle 28. června 2015 

Poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 se koná Knapovecká pouť. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí ji rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině bude hrát country Žůžo band. Pro děti i pro dospělé je připraveno vystoupení skupiny improvizačního divadla Paleťáci z Pardubic. Jsou zajištěné houpačky, občerstvení, točené pivo a pro všechny pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.

Příští jednání OV ve středu 4. 5. 2015

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 8.4. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 3/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.3. 2015 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Zahradník, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký  Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.2.2015):

Požadavky na opravy komunikací v roce 2015 a výhledově v dalších letech:

1. Knapovec - z hlavní silnice (od Jůzových) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

2. Knapovec - od kostela k p.Vašátkovi

3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku

4. Knapovec - od statku k faře (+před farou) 

5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce

6. Horní Houžovec - k Rábovým

7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky 

9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 

10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. OV schválil úhradu studie z rozpočtu osadního výboru ve výši 33 000 Kč  (P: 6           Pro: 6     Proti: 0       Zdržel: 1)

Oprava mostku u staré hasičárny. P.Šalda podal na město žádost na opravu mostku u staré hasičárny. OV souhlasí s opravou mostku za předpokladu, že mostek bude opraven z rozpočtu města. OV nesouhlasí s opravou mostku z rozpočtu osadního výboru. 

Po stopách kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu byla ukončena oprava šesti památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec. V sobotu 28.března 2015 ve 20 hodin bude v knapoveckém kostele mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Slavnostní odhalení památek bude v neděli 29. března 2015. Sraz účastníků je v 15 hodin u kostela v Knapovci. Odtud je zajištěna společná doprava mikrobusem do Dolního Houžovce k Litinovému křížku č.1 - výchozímu místu meditační stezky. Za doprovodu dechové hudby Řetůvanky a se zastávkami u opravených křížků se průvod přesune ke kostelu, kde bude otevření stezky ukončeno. Je zajištěno občerstvení a všichni jsou srdečně zváni. Projekt řeší Jana Staňková. 

Různé:

Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Vstup do domu byl zabezpečen červenou páskou. 

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka, Petra Mikuleckého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020.

Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2015 bude provádět fy Kubíček (sečení krajnic a příkopů). Na příštím jednání OV budou specifikovány podmínky a doplnění udržovaných ploch.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit.

Příští jednání OV ve středu 8.4. 2015

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7       Proti: 0       Zdržel : 0 

V Ústí nad Orlicí dne 4.3. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zápis 2/2015 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.2. 2015

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Zahradník, Ladislav Kubíček

Nepřítomni: Petr Mikulecký            

Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:   -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:        

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.1.2014): 

Požadavky na opravy komunikací v roce 2015 a výhledově v dalších letech:

 1. Knapovec - z hlavní silnice (od Jůzových) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

 2. Knapovec - od kostela k p.Vašátkovi

 3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku

 4. Knapovec - od statku k faře (+před farou)

 5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce

 6. Horní Houžovec - k Rábovým

 7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

 8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky

 9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25

 10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

 

Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Osadní výbor nesouhlasí s úhradou projektové přípravy na rekonstrukci tělocvičny z rozpočtu osadního výboru. Úkol řeší Hana Drobná.

Úprava prostranství před Mateřskou školou Knapovec. Mateřská škola předložila na město žádost na úpravu prostranství před mateřskou školou ve výši 250 tis.Kč. Osadní výbor žádost podporuje a doporučuje k financování z rozpočtu města.

Oprava mostku u staré hasičárny. P.Šalda podal na město žádost na opravu mostku u staré hasičárny, OV žádost bere na vědomí.

Po stopách kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu probíhá oprava šesti památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, objekty byly odvezeny do ateliéru. Ukončení realizace a slavnostní odhalení památek bude 29. března 2015. Projekt řeší Jana Staňková.

Různé:

Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Budova se rozpadá a ohrožuje děti a kolemjdoucí. V domě se hromadí odpad a vzniká černá skládka. Úkol trvá Hana Drobná.

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. Zdeňka Bílého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu.

Tříkrálová sbírka v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci se uskutečnila v sobotu 10.ledna 2015. Byla vybrána částka 6 729 Kč.

Příští jednání OV v pondělí 4.3. 2015

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 4.2. 2015 

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                               Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zápis 1/2015 ze zasedání Osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 5.1. 2015

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Kubíček Ladislav, Jiří Vacek, Petr Zahradník

Nepřítomni: Petr Mikulecký        

Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:       

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 3.9.2014):

 Požadavky na opravy komunikací v roce 2015 a výhledově v dalších letech:

1.       Knapovec - z hlavní silnice (od Jůzových) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu

2.       Knapovec - od kostela k p.Vašátkovi

3.       Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku

4.       Knapovec - od statku k faře (+před farou)

5.       Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce

6.       Horní Houžovec - k Rábovým

7.       Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi

8.       Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky

9.       Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25

10.   Knapovec - komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Probíhají jednání a práce na projektové přípravě. Úkol řeší Hana Drobná.

Po stopách kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu probíhá oprava šesti památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, objekty byly odvezeny do ateliéru. Ukončení realizace a slavnostní odhalení památek bude v březnu 2015. Projekt řeší Jana Staňková.

 Různé:

Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Budova se rozpadá a ohrožuje děti a kolemjdoucí. V domě se hromadí odpad a vzniká černá skládka. Úkol trvá Hana Drobná.

Zimní údržba. V rámci systému zimní údržby je třeba ujasnit postup a kompetence (TepVos a Avena).

 Tříkrálová sbírka v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci se uskuteční v sobotu 10.ledna 2015.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7                Proti: 0       Zdržel : 0 

V Ústí nad Orlicí dne 5.1. 2015    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                         Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 3.12. 2014

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek, Petr Mikulecký, Petr Zahradník                            Nepřítomni:  -          

Program :

Občané místních částí Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec nevyužili možnosti navrhnout nové kandidáty do osadního výboru místních částí, a proto osadní výbor pokračuje v dalším volebním období v činnosti ve složení:

Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Zahradník

Volba předsedy a místopředsedy.

Členové OV zvolili tajnou volbou předsedu:                                                                                                          Ing. Zdeněk Bílý             a zástupce: Hana Drobná 

Hlasování:

 P: 7            Pro: 7                Proti: 0       Zdržel : 0

 

 

Zápis 8/2014 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 3.9. 2014  

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Rudolf Navrkal, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Mikulecký, Miloslav Kubát             

Program : 

1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:                   

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 25.6.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO)

V roce 2014 je přislíbena rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

 • Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkovým –  je hotova
 • Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 2 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se vyřídí stavební povolení a v roce 2015 se bude realizovat.

OV  doporučí další etapu ke zpracování projektové dokumentace.

Požadavek na opravy komunikací:

V roce 2014:

 • Zpevnění stání autobusu a oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci. žádost řeší Zdeněk Bílý a Hana Drobná.
 • Opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25 v Horním Houžovci
 • Komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.
 • Opravit výtluky na komunikaci od kostela ke Šklíbovým.

V roce 2015:

 • Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po rekonstrukci vodovodu (bláto při krajnicích  od Preclíků k točně). Úkol trvá, řeší Hana Drobná.
 • Upravit cestu v Horním Houžovci od kaple k domu p. Hrdiny.
 • Opravit zábradlí v Horním Houžovci u točny.
 • Oprava místní komunikace v Horním Houžovci k domu p.Grosmana, opravit díry v komunikaci.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a bude vypsáno výběrové řízení na výběr zhotovitele. Úkol řeší Hana Drobná.

Obnova kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis bude opraveno šest památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec: Litinový křížek Dolní Houžovec, Kříž se sloupovým dříkem Dolní Houžovec, Pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec, Pilíř se světeckým motivem Knapovec, Kamenný pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec, Boží muka Knapovec. Projekt řeší Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový úřad ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbu těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání zeleně je v jednání s odborem životního prostředí MěÚ – bude provedeno z rozpočtu města do konce listopadu:

o        prořezání krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové.

o        zeleň podél příjezdové komunikace od čp. 74 (bývala škola) k RD p.Vernera v Dolním Houžovci.

o        okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo.

o        podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů)

o        topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Alej byla zaměřena a řeší se majetko-právní vztahy.

Údržba zeleně v Knapovci fy Kubíček - probíhá (sečení krajnic a příkopů).

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Firma Velebný & fam předložila návrhy na samostatné znaky pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. OV návrhy schválil. Bude předloženo parlamentní komisi ke schválení. Řeší Jiří Vacek. 

Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Budova se rozpadá a ohrožuje děti a kolemjdoucí. V domě se hromadí odpad a vzniká černá skládka.

Digitalizovaná kronika obce Knapovec 1945-1986 je zveřejněna na webu Státního okresního archívu Ústí nad Orlicí, záložka E-badatelna http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5                Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 3.9. 2014                                             Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                         Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

Zápis 7/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 25.6. 2014 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal

Nepřítomni: Jiří Vacek

Program:

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Komunikace ke Šklíbovým - na minulé jednání OV (4.6.2014) se dostavili p.Vašátko a p.Velínský s požadavkem na zpevnění komunikace od kostela ke Šklíbovým. OV jednal se zástupci Tepvosu, komunikace bude opravena až po rekonstrukci vodojemu (výhledově v roce 2015).

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.6.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO)

V roce 2014 je přislíbena rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

* Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkovým – v současné době probíhá realizace

* Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 1 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se vyřídí stavební povolení a předpokládaná realizace v roce 2015.

Požadavek na opravy komunikací byl předán na odbor rozvoje města:

* Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je přislíbeno. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná. 

* Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Bude provedeno zároveň se zpevněním stání autobusu. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

* Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po rekonstrukci vodovodu (bláto při krajnicích  od Preclíků k točně). Úkol trvá, řeší Hana Drobná.

* Upravit cestu v Horním Houžovci od kaple k domu p. Hrdiny.

* Opravit zábradlí v Horním Houžovci u točny.

* Opravit v Horním Houžovci vrchní část studny u bazénu. 

* Oprava místní komunikace v Horním Houžovci k domu p.Grosmana, opravit díry v komunikaci.

* Komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice, v době vytrvalých lijáků se vytvořila velká neprůchodná kaluž, je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací.

* Reklamace opravy komunikací provedené v roce 2012 - 2013 fy Dlouhý.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a bude vypsáno výběrové řízení na výběr zhotovitele. Úkol řeší Hana Drobná.

Obnova kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis bude opraveno šest památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec: Litinový křížek Dolní Houžovec, Kříž se sloupovým dříkem Dolní Houžovec, Pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec, Pilíř se světeckým motivem Knapovec, Kamenný pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec, Boží muka Knapovec. Projekt řeší Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový úřad ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbu těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání zeleně je v jednání s odborem životního prostředí MěÚ:

o krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý. 

o prořezat zeleň podél příjezdové komunikace od čp. 74 (bývala škola) k RD p.Vernera v Dolním Houžovci.

o okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo. 

o podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů) – požadavek předán na odbor ŽP. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezávky v roce 2014 podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci budou provedeny z rozpočtu města. Je v jednánÚdržba zeleně v Knapovci fy Kubíček - probíhá (sečení krajnic a příkopů).

Koryto pro povrchovou vodu. OV žádal, aby město opravilo koryto na povrchovou vodu u RD čp.97 Kolářovi. Pozemek není ve vlastnictví města, město se k problému vyjádří písemně. 

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Firma Velebný & fam předložila návrhy na samostatné znaky pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. OV návrhy schválil. Bude předloženo parlamentní komisi ke schválení. Návrhy budou vyvěšeny na informačních tabulích v obcích Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec. Řeší Jiří Vacek. 

Socha P.Marie u statku na pozemku k.ú. Knapovec p.č. 621 ve vlastnictví soukromé fyzické osoby byla poničena pádem polámaných jírovců, které způsobila vichřice dne 16.5.2014. OV požadoval v roce 2012 (viz zápis 10/2012 až 04/2013) prořezání jírovců u sochy P.Marie. Odbor ŽP odpověděl, že pozemek, na kterém socha stojí, není ve vlastnictví města ÚO. Nálet a ořez větví u sochy musí provést vlastník pozemku.

Jízdní řády - OV nesouhlasí s úpravou jízdních řádů od 15.6.2014.

Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Budova se rozpadá a ohrožuje děti a kolemjdoucí. V domě se hromadí odpad a vzniká černá skládka.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 25.6. 2014   

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 6/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.6. 2014 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Mikulecký

Nepřítomni: Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Komunikace ke Šklíbovým - na jednání OV se dostavil p. Vašátko a p. Velínský a informovali o špatném stavu komunikace od kostela ke Šklíbovým. Tepvos provádí u vodojemu stavební práce, cesta je v koncové části za Šklíbovými po deštích rozbahněná a těžkou mechanizací rozježděná. OV požaduje provizorně upravit komunikaci po křižovatku k vodojemu. Úkol Hana Drobná.

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 15.5.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO)

V roce 2014 je přislíbena rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

* Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkovým – v současné době je dokončena projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení – předpokládaný rozpočet je 250 tis.Kč – bude se realizovat v červnu 2014

* Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 1 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se zpracuje projektová dokumentace, vyřídí stavební povolení a začne se s realizací (předpoklad 100 tis.Kč)

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je přislíbeno. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná. 

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Bude provedeno zároveň se zpevněním stání autobusu. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po rekonstrukci vodovodu (bláto při krajnicích  od Preclíků k točně). Úkol trvá, řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Žádost o dotaci z programu MŠMT podpořena nebyla. OV řeší rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí. Do 13.6.2014 bude dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Do konce června bude podána žádost o stavební povolení. Úkol řeší Hana Drobná.

Obnova kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis bude opraveno šest památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec: 

1. Litinový křížek Dolní Houžovec

2. Kříž se sloupovým dříkem Dolní Houžovec

3. Pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec 

4. Pilíř se světeckým motivem Knapovec

5. Kamenný pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec

6. Boží muka Knapovec

Projekt řeší Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový úřad ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbu těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání zeleně:

o krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý. 

o okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo. 

o podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů) – požadavek předán na odbor ŽP. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

o topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Alej byla zaměřena a řeší se majetko-právní vztahy. 

Prořezávky v roce 2014 podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci budou provedeny z rozpočtu města. 

Upravit cestu v Horním Houžovci od kaple k domu p. Hrdiny.

Opravit zábradlí v Horním Houžovci u točny.

Opravit v Horním Houžovci vrchní část studny u bazénu. 

Oprava místní komunikace v Horním Houžovci k domu p.Grosmana, opravit díry v komunikaci.

Opravit světlo v Dolním Houžovci naproti domu č. 16. - hotovo

Údržba zeleně v Knapovci fy Kubíček - probíhá (sečení krajnic a příkopů).

Prořezat zeleň podél příjezdové komunikace od čp. 74 (bývala škola) k RD p.Vernera v Dolním Houžovci.

Reklamace opravy komunikací provedené v roce 2012 - 2013 fy Dlouhý.

Koryto pro povrchovou vodu. Na základě jednání se starostou města p. Hájkem ze dne 29.4. 2014 OV žádá, aby město opravilo koryto na povrchovou vodu u RD čp.97 Kolářovi. Úkol trvá.

Komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice, v době vytrvalých lijáků se vytvořila velká neprůchodná kaluž, je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací.

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Firma Velebný & fam předložila návrhy na samostatné znaky pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. OV návrhy schválil. Bude předloženo parlamentní komisi ke schválení. Návrhy budou vyvěšeny na informačních tabulích v obcích Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec. Řeší Jiří Vacek. 

Socha P.Marie u statku na pozemku k.ú. Knapovec p.č. 621 ve vlastnictví soukromé fyzické osoby byla poničena pádem polámaných jírovců, které způsobila vichřice dne 16.5.2014. OV požadoval v roce 2012 (viz zápis 10/2012 až 04/2013) prořezání jírovců u sochy P.Marie. Odbor ŽP odpověděl, že pozemek, na kterém socha stojí, není ve vlastnictví města ÚO. Nálet a ořez větví u sochy musí provést vlastník pozemku.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 4.6. 2014  

 Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 5/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 14.5. 2014

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek

Nepřítomni: Petr Mikulecký

Program :

1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:       

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.4.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 nebylo oproti plánu v Knapovci rekonstruováno žádné veřejné osvětlení. V roce 2012 byla realizována:

Etapa č.2 – Osvětlení v Dol. Houžovci za kapličkou, náklady 400 tis.Kč + DPH

Další etapy jsou předmětem jednání s firmou Tepvos s.r.o. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

V roce 2014 se předpokládá rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

 • Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkovým – v současné době je dokončena projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení – předpokládaný rozpočet je 250 tis.Kč
 • Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 1 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se zpracuje projektová dokumentace, vyřídí stavební povolení a začne se s realizací (předpoklad 100 tis.Kč)

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je přislíbeno. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Bude provedeno zároveň se zpevněním stání autobusu. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po rekonstrukci vodovodu (bláto při krajnicích  od Preclíků k točně). Úkol trvá, řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. OV bude řeší rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí. Připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení. Úkol řeší Hana Drobná.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový úřad ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbu těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Jiří Vacek.

Prořezání zeleně:

o        krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

o        okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo.

o        podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů) – požadavek předán na odbor ŽP. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

o        topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Alej byla zaměřena a řeší se majetko-právní vztahy.

Prořezávky v roce 2014 podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci budou provedeny z rozpočtu města.

Upravit cestu v Horním Houžovci od kaple k domu p. Hrdiny.

Opravit zábradlí v Horním Houžovci u točny.

Opravit v Horním Houžovci vrchní část studny u bazénu.

Oprava místní komunikace v Horním Houžovci k domu p.Grosmana, opravit díry v komunikaci.

Opravit světlo v Dolním Houžovci naproti domu č. 16.

Údržba zeleně v Knapovci fy Kubíček - začne od 20.5.2014 (sečení krajnic a příkopů).

Reklamace opravy komunikací provedené v roce 2012 - 2013 fy Dlouhý.

Koryto pro povrchovou vodu. Na základě jednání se starostou města p. Hájkem ze dne 29.4. 2014 OV žádá, aby město opravilo koryto na povrchovou vodu u RD čp.97 Kolářovi.

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Firma Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Řeší Jiří Vacek.

Autobusové spojení do Knapovce, Dolního a Horního Houžovce. Zástupce osadního výboru se zúčastnil schůzky s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu p. Duškem. a projednal připomínky k autobusové dopravě v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6                Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 14.5. 2014                

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                         Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 4/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 9.4. 2014 

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal, Nepřítomni: PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek 

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.3.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 nebylo oproti plánu v Knapovci rekonstruováno žádné veřejné osvětlení. V roce 2012 byla realizována:

Etapa č.2 – Osvětlení v Dol. Houžovci za kapličkou, náklady 400 tis.Kč + DPH

Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná. 

Jednání s firmou Tepvos s.r.o

V roce 2014 se předpokládá rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

* Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkovým – v současné době je dokončena projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení – předpokládaný rozpočet je 250 tis.Kč

* Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 1 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se zpracuje projektová dokumentace, vyřídí stavební povolení a začne se s realizací (předpoklad 100 tis.Kč)

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je přislíbeno v březnu. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Bude provedeno zároveň se zpevněním stání autobusu. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po rekonstrukci vodovodu ( bláto při krajnicích  od Preclíků k točně). Úkol Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. OV bude řešit rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí. Připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení. Úkol řeší Hana Drobná.

Zeleň:Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbu těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Jiří Vacek.

Prořezání krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena v březnu od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý. 

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo. Úkol trvá.

Prořezání podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů) – požadavek předán na odbor ŽP. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezávky stromů podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci budou v roce 2014 provedeny z rozpočtu města. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Bude řešit ŽP. Úkol trvá.

Upravit cestu od kaple k domu p. Hrdiny v Horním Houžovci.

Opravit zábradlí u točny v Horním Houžovci.

Opravit vrchní část studny u bazénu v Horním Houžovci. 

Oprava místní komunikace v Horním Houžovci k domu p.Grosmana, opravit díry v komunikaci.

Opravit světlo v Dolním Houžovci naproti domu č. 16. 

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Firma Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Řeší Jiří Vacek. 

Autobusové spojení do Knapovce, Dolního a Horního Houžovce. Osadní výbor si sjedná schůzku s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu. 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 4            Pro: 4       Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 9.4. 2014  

Zapsal a schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 3/2014 ze zasedání osadního výboru

pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 5.3. 2014

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal, Jiří Vacek      Nepřítomni: -

  Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:       

Na jednání Osadního výboru se dostavil p.Faltýnek – správce Městských lesů a seznámil členy OV se změnami v činnosti a záměry Městských lesů. Pan Faltýnek informoval o pracovních příležitostech, v roce 2014 bude v městských lesích pro osoby s živnostenským oprávněním na lesnickou činnost příležitost vyžínání, sběr klestu, úklid po těžbě (ve výjimečných případech na DPP). Dále informoval o zpevnění lesní cesty z Horního Houžovce od křížku přes Samoty. Dále se v Horním Houžovci bude provádět nahodilá těžba v lokalitě nad obchodem, dřevo se bude stahovat na točnu v Horním Houžovci. V souvislosti s těžbou bude provedena fotodokumentace před a po těžbě. K samotěžbě p.Faltýnek uvedl, že dosud obdržel 46 žádostí, z toho 25 je vyřízeno, další budou vyřizovány postupně. Postihy za nepovolené kácení stromů. Kontakt na p. Faltýnka tel. tel. 777 736 554.

4.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.2.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 nebylo oproti plánu v Knapovci rekonstruováno žádné veřejné osvětlení. V roce 2012 byla realizována:

Etapa č.2 – Osvětlení v Dol. Houžovci za kapličkou, náklady 400 tis.Kč + DPH

Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Jednání s TepVosem

V roce 2014 se předpokládá rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu 350 tis.Kč:

 • Etapa č.6 - úsek od mateřské školky dolů k Zahradníkom – v současné době je dokončena projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení – předpokládaný rozpočet je 250 tis.Kč
 • Etapa č.3 – úsek podél komunikace od kostela k vodojemu + 1 světlo na dětské hřiště,  předpokládá se, že v roce 2014 se zpracuje projektová dokumentace, vyřídí stavební povolení a začne se s realizací (předpoklad 100 tis.Kč)

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je přislíbeno v březnu. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. Bude provedeno zároveň se zpevněním stání autobusu. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Vyčistit krajnice silnice do Horního Houžovce od bláta po položení vodovodu (Bláto při krajnicích od Ptreclíků k točně). Úkol Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. OV bude řešit rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí. Připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení. Úkol řeší Hana Drobná.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbě těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě. Úkol řeší Jiří Vacek.

Prořezání krajnic u cesty v Dolním Houžovci. Prořezávka bude provedena v březnu od spodního rybníku podél potoka k domu paní Langrové. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání je částečně hotovo. Úkol trvá.

Prořezávku stromů podél komunikace do Horního Houžovce na pravé krajnici vozovky od hospody Krčmářů do Horního Houžovce projednal a provede Rudolf Navrkal.

Prořezání podél místních komunikací v Knapovci (spodní cesta od čp.132 po čp. 133, od Zahradníků k MŠ, od Bílých dolů k hospodě Krčmářů) – požadavek předán na odbor ŽP. Úkol řeší Zdeněk Bílý.

Prořezávky stromů podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci budou v roce 2014 provedeny z rozpočtu města.

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Bude řešit ŽP. Úkol trvá.

Kácení jírovců u sálku. Byla podána žádost o pokácení jírovců u sálku, stromy jsou poškozené a budou překážet rekonstrukci sálku. Řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání líp u čp.25 na pozemku města ÚO u čp. 25 p.Kratochvíl - bylo provedeno.

Různé:

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Řeší Jiří Vacek.

Autobusové spojení do Knapovce. Požadavky OV na úpravu jízdních řádů:

 • Bus 9.30 z Ústí n.O. do Dolního Houžovce – požadavek, aby zajížděl do Horního Houžovce
 • Požadavek, aby se autobusy jedoucí z Ústí n.O. neotáčely v Horním Houžovci, ale v Horní Dobrouči, OV vyspecifikuje konkrétní linky.
 • Bus 6.05 z Dolního Houžovce využívá pravidelně cca 10 cestujících z Knapovce, D.Houžovce a H.Houžovce

Hlasování k projednávaným bodům:  P: 7            Pro: 7                Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 5.3. 2014           Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                         Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví u Města Ústí nad Orlicí

I.

Úvodní ustanovení

1. Každému žadateli bude umožněno vytěžit maximálně 20 prm palivového dříví v jednom kalendářním roce.

2. Z důvodu předcházení konfliktů je pro uchazeče o samovýrobu palivového dříví zřízen v kanceláři obecního úřadu písemný pořadník. 

II.

Pořadník

1. Do pořadníku je zařazen každý občan s trvalým pobytem na území obce na základě podání písemné ( e-mailové na adresu faltynek@muuo.cz), osobní žádosti na adresu podatelny obce.

2. Žádosti se přijímají průběžně do 30.10. 2014

3. Pořadí v pořadníku určuje datum podání žádostí.

4. Obec si vyhrazuje právo odmítnout žadatele z důvodu nevyrovnaných závazků vůči městu, které budou uvedeny jako důvod nepřijetí žádosti.

5. Občan, kterému je nabídnuto dřevo, ho může odmítnout. Pokud však neodebere dřevo do 3 týdnů od přidělení, bude vyřazen ze seznamu.

6. Pořadník nepřechází z jednoho roku do dalšího.

7. Žádost lze podat jen za domácnost, nikoli samostatně za každou osobu žijící ve společné domácnosti.

8. Každý uchazeč může být zapsán do pořadníku jen jednou v kalendářním roce.

III.

Povinnosti žadatele při samovýrobě palivového dříví

1. Samovýrobu palivového dříví lze provést pouze ve vyznačeném dílci.

2. V porostu těžby je samovýrobce povinen provést úklid větví a jiného odpadu vzniklého při provádění těžby.

3. Každý samovýrobce nese plnou zodpovědnost za vzniklé škody způsobené jeho činností.

4. Samovýrobce je povinen dokončit těžební práce a včasný odvoz vytěženého palivového dříví do 2 měsíců od zadání samovýroby.

5. Veškeré palivové dřevo je samovýrobce povinen mít srovnané v polenech o max. délce 2 m na předem dohodnutém místě a nesmí ho jakkoliv zpracovávat až do doby změření a zaplacení pověřené osobě, které samovýrobce umožní přístup za účelem jeho změření.

6. Samovýrobce  je povinen oznámit ukončení prací do 10-ti dnů od jejich ukončení.

7. Po uplynutí termínu těžby je zadávací list neplatný a nevyklizené palivo připadá ve prospěch Města.

IV.

Cenová ustanovení

1. Cena za dřevo vyrobené samovýrobou je cenou smluvní, která je stanovena správcem městských lesů. Cena se stanovuje na základě průměrné hmotnatosti, terénu a ostatních faktorů ovlivňujících zpracování dřeva. 

2. Dřevo se hradí do 10-ti pracovních dnů od dokončení samovýroby a přeměření dříví správci městských lesů.

V.

Závěrečná ustanovení

1. S případnými dalšími podrobnostmi z hlediska zpracování dřeva a bezpečností při práci Vás seznámí pověřený pracovník při zadávání samovýroby.

2. Při samovýrobě palivového dříví platí zákaz jakéhokoliv rozdělávání ohně v lese.

3. Samovýroba palivového dříví je považována za práci konanou mimo pracovní poměr a Město nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případný úraz nebo škodu způsobenou při těžbě.

4. Tato pravidla vstupují v platnost od 1.1.2014

 

Zápis 2/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 5.2. 2014 

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal          Nepřítomni: Jiří Vacek

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

Na jednání Osadního výboru se dostavil p.Jaroslav Nemšák a seznámil členy se záměrem pronájmu pozemků ve vlastnictví Města ÚO v lokalitě za myslivnou za účelem pastviny pro ovce. OV záměr podpořil.

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.1.2014):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 nebylo oproti plánu v Knapovci rekonstruováno žádné veřejné osvětlení. V roce 2012 byla realizována:

Etapa č.2 – Osvětlení v Dol. Houžovci za kapličkou, náklady 400 tis.Kč + DPH                               Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v řešení,  plocha byla vyčištěna, se zpevněním se bude pokračovat na jaře. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. OV bude řešit rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci.  OV bude řešit obnovu hřbitova v návaznosti na další investice v roce 2014.

Zeleň:  údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbě těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě.

Prořezání krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje prořezat a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi). Odbor ŽP MěÚ Ústí n.O. přislíbil realizovat začátkem roku 2014. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. prořezání bylo provedeno, ale nedostatečně. Úkol trvá.

Prořezávku stromů podél komunikace do Horního Houžovce na pravé krajnici vozovky od hospody Krčmářů do Horního Houžovce projednal a provede Rudolf Navrkal.

Prořezání líp u čp.25 na pozemku města ÚO u čp. 25 p.Kratochvíl provede fy Haupt. Úkol trvá, řeší Hana Drobná.

Prořezávka stromů podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci a prořezávka v Dol. Houžovci pod rybníky podél potoka bude v roce 2014 provedena z rozpočtu města. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Alej bude zaměřena. Úkol trvá.

Různé:

Zimní údržba. V době náledí se neprovádí posyp komunikace z Knapovce do Horního Houžovce, komunikace je v majetku Pardubického kraje, spravuje ji SUS Pk.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu pod domem čp.1 a čp. 2 v Dolním Houžovci. Vpusť byla opravena, ale nefunkčně. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Řeší Jiří Vacek.

Autobusové spojení do Knapovce. U školního autobusu v 7.10 hod. Dolní Houžovec – Horní Houžovec – Knapovec byla upravena trasa tak, aby se děti přepravily přímo do škol v Hylvátech a Ústí nad Orlicí. OV zpracuje a připraví další návrhy úpravy jízdních řádů.

Samotěžba dřeva. Město UO schválilo nová Pravidla pro samovýrobu palivového dříví. Zájemci o samotěžbu mohou podávat žádanky na samotěžbu v max. rozsahu do 20 m3 na podatelnu Městského úřadu UO nebo mailem na správce městských lesů p. Faltýnka. Samotěžba v roce 2014 bude probíhat podle pravidel pro samovýrobu a pořadníku zaslaných žádanek. Z pořadníku je možné vyřadit zájemce, který po samovýrobě po sobě neuklidil v předcházejících letech, např. při kacení a úklidu strání v Knapovci. Žádanky je možné si vyzvednou u p. Navrkala Rudolfa, p. Mikuleckého Petra a p. Bílého Zdeňka.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 5.2. 2014  

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 1/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 6.1.2014

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:          

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:       

Na jednání Osadního výboru se dostavil p.Vašátko a seznámil členy se záměrem výstavby RD v blízkosti domu rodiny Doležalových a Šklíbových. V této lokalitě mj. plánuje TepVos vybudovat nový vodojem. Dotaz p.Vašátka směřoval k opravě účelové komunikace od kostela (domu rodiny Drobných) k RD Šklíbovi, potažmo k jeho nově zamýšlenému domu. Příjezdová komunikace je ve špatném stavu, ale pokud se v roce 2014 nebo 2015 bude stavět vodojem, osadní výbor opravu komunikace neplánuje.

1.      Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.11.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 nebylo oproti plánu v Knapovci rekonstruováno žádné veřejné osvětlení. V roce 2012 byla realizována:

Etapa č.2 – Osvětlení v Dol. Houžovci za kapličkou, náklady 400 tis.Kč + DPH

Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v jednání, přislíbil p.Dalešický. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Získání dotace na rekonstrukci sálku je velmi málo pravděpodobné. OV bude řešit rekonstrukci tělocvičny s vedením města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1)      revitalizace hřbitovní brány

o        kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o        uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky

o        úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2)      obnova křížové cesty – kulturní památka

o        odstranění biologického napadení

o        plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o        doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3)      OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Na opravu hřbitovní brány byly předloženy dvě cenové nabídky, realizaci Osadní výbor předpokládá v roce 2014. Úkol zajistí Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbě těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě.

Prořezání krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje prořezat a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi). Odbor ŽP MěÚ Ústí n.O. přislíbil realizovat začátkem roku 2014. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. Proběhlo jednání s odborem ŽP a prořezání bylo přislíbeno. Objednávku obdržela fy Haupt Ústí n.O. Úkol trvá.

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce byla provedena na levé straně vozovky. OV požaduje prořezání náletů na pravé krajnici vozovky od hospody Krčmářů do Horního Houžovce. Úkol řeší Rudolf Navrkal.

Prořezání líp u čp.25. OV požaduje prořezání dvou lip na pozemku města ÚO u čp. 25 p.Kratochvíl. Úkol trvá, řeší Hana Drobná.

Prořezávka stromů podél místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci, Dolním Houžovci a prořezávka v Dol. Houžovci pod rybníky podél potoka bude v roce 2014 provedena z rozpočtu města.

Návrh rozpočtu v roce 2014:

1. Oprava komunikace od RD Rattayových ke kostelu po RD Šklíbovi (za předpokladu, že v roce 2014 – 2015 nebude budován vodojem)

2.      Komunikace Horní Houžovec od točny k RD Rábovi

3.      Komunikace Horní Houžovec od točny k čp. 26 RD Navrkalovi

4.      Oprava brány na hřbitov Knapovec

Různé:

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu před domem čp.1 a 2 v Dolním Houžovci. Vpusť byla opravena, ale nefunkčně. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Retenční nádrž Horní Houžovec. S vlastníkem pozemku Lesy ČR bylo projednáno, že nádrž bude vyčištěna do konce roku 2014. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

Dopravní značka Pozor, děti! Na příjezdových komunikacích k dětskému hřišti byly umístěny značky omezené rychlosti 30 km.

Digitalizované kroniky Knapovce a Dolního Houžovce. Osadní výbor požádal o zpřístupnění digitalizovaných kronik a pamětních knih obcí Knapovce, Dolního Houžovce a farního úřadu Knapovec na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/. Ředitel archivu p.Radim Dušek sdělil, že žádosti nemůže vyhovět z kapacitních důvodů a že předpokládá, že kroniky by mohly být přístupné koncem roku 2014. Úkol trvá, žádost řeší Jana Staňková.

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec. Řeší Jiří Vacek.

Autobusové spojení do Knapovce. Školní autobus v 7.10 hod. Dolní Houžovec – Horní Houžovec – Knapovec, který má primárně sloužit k dopravě dětí do škol v Hylvátech a Ústí nad Orlicí, projíždí nesmyslnou trasou: Knapovec – Dukla – Hylváty – Dukla – Rieter – Nemocnice – Autobus.nádraží Ústí n.O. OV bude jednat s provozovatelem o úpravě trasy.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 6.1. 2014                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                                         Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2013

 

Zápis 9/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.11.2013

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, 

Nepřítomni: Jiří Vacek, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.10.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

1. Etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou  – realizace ukončena

Realizační náklady byly vyšší než předpokládané -  400 tis. Kč + DPH

Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v jednání, přislíbil p.Dalešický. Úkol trvá, žádost řeší Petr Mikulecký.

Přemístění značky bus zastávky. OV požaduje přemístit značku autobusové zastávky v Horním Houžovci od čp.26 k autobusové čekárně na točně. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná, R. Navrkal.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Výsledky hodnocení projektových žádostí dosud nebyly stávajícím ministrem kultury v demisi schváleny. Byla podaná nová žádost o podporu na rok 2014. OV schválil požádat Radu města o rekonstrukci tělocvičny z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Na opravu hřbitovní brány byly předloženy dvě cenové nabídky, realizaci Osadní výbor předpokládá v roce 2014. Úkol zajistí Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbě těchto pozemků v roce 2014. Záměr je v přípravě.

Vyčištění krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje vyčistit a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi). Odbor ŽP MěÚ Ústí n.O. přislíbil realizovat začátkem roku 2014. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. Proběhlo jednání s odborem ŽP a prořezání bylo přislíbeno. Objednávku obdržel fy Haupt Ústí n.O. 

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce byla provedena na levé straně vozovky. OV požaduje prořezání náletů na pravé krajnici vozovky od hospody Krčmářů do Horního Houžovce. Úkol řeší Rudolf Navrkal.

Prořezání líp u čp.25. OV požaduje prořezání dvou lip na pozemku města ÚO u čp. 25 p.Kratochvíl. Úkol trvá.

Komunikace:

Oprava místních komunikací v roce 2013. Společnost JD Dlouhý s.r.o. provedla a ukončila opravu místních komunikací v Knapovci a Houžovci: 

1. Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

2. Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

3. Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

4. Dokončení komunikace Avena (od lípy v poli ke Kašparom)

Reklamace opravy komunikace v Horním Houžovci od točny k čp.26.

Různé:

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu před domem čp.1 a 2 v Dolním Houžovci. Vpusť byla opravena, ale nefunkčně. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Retenční nádrž Horní Houžovec. V roce 2012 bylo zahájeno jednání ohledně vyčištění retenční nádrže u kiosku p.Šklíby v Horním Houžovci a zajištění průtoku houž. potoka (viz zápis OV ze dne 9.1.2012). Jednání vyústilo v příslib, že nádrž bude vyčištěna v roce 2013 v souvislosti s regulací knapoveckého potoka v úseku pod přehradou. Dosud však nebylo provedeno. Osadní výbor projednal s městem ÚO odb. ŽP, že projedná s vlastníkem pozemku Lesy ČR. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý. 

Dopravní značka Pozor, děti! Osadní výbor v souvislosti s vybudováním nového dětského hřiště a s přibývajícími rodinami s malými dětmi požaduje umístění dopravní značky Pozor, děti na příjezdových komunikacích k dětskému hřišti. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Digitalizované kroniky Knapovce a Dolního Houžovce. Osadní výbor požádal o zpřístupnění digitalizovaných kronik a pamětních knih obcí Knapovce, Dolního Houžovce a farního úřadu Knapovec na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/. Úkol trvá, žádost řeší Jana Staňková.

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.

Měření hydrantové sítě. V pátek 25.10.2013 provedl TepVos v místních částech Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec měření hydrantové sítě. 

Mikuláš v Knapovci. V neděli 8.12.2013 bude od 15 h. v knapoveckém kostele adventní program pro děti s mikulášskou nadílkou.

Rybova Česká mše vánoční. V neděli 22.12.2013 bude od 15 h. v knapoveckém kostele Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Studentského symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí, dirigent: Miluše Barvínková. 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 4            Pro: 4         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 4.11. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 8/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.10.2013

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek, Miloslav Kubát, Rudolf Navrkal

Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 2.9.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

1. Etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou  – realizace ukončena

Realizační náklady byly vyšší než předpokládané -  400 tis. Kč + DPH

Další etapy budou předmětem jednání. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v jednání, přislíbil p.Dalešický. Úkol trvá, žádost řeší Petr Mikulecký.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci. Rada města neschválila podání žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace rybníků Dolní Houžovec s termínem realizace 2014  - 2015.

Přemístění značky bus zastávky. OV požaduje přemístit značku autobusové zastávky v Horním Houžovci od čp.26 k autobusové čekárně na točně. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Výsledky hodnocení projektových žádostí dosud nebyly stávajícím ministrem kultury v demisi schváleny. Byla podaná nová žádost o podporu na rok 2014. OV schválil požádat Radu města o rekonstrukci tělocvičny z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Na opravu hřbitovní brány byla vypsána poptávka, čeká se na nabídky. Úkol zajistí Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba pozemků ve vlastnictví státu. OV sepíše přehled pozemků v k.ú. Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec ve vlastnictví státu ČR a požádá Státní pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o údržbě těchto pozemků v roce 2014. 

Vyčištění krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje vyčistit a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi). Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci. Proběhlo jednání s odborem ŽP a prořezání bylo přislíbeno. 

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce byla provedena na levé straně vozovky. OV požaduje prořezání náletů na pravé krajnici vozovky od hospody Krčmářů do Horního Houžovce.

Prořezání líp u čp.25. OV požaduje prořezání dvou lip na pozemku města ÚO u čp. 25 p.Kratochvíl.

Komunikace:

Oprava místních komunikací v roce 2013. Společnost JD Dlouhý s.r.o. provádí opravu místních komunikací v Knapovci a Houžovci: 

1. Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

2. Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

3. Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

4. Dokončení komunikace Avena (od lípy v poli ke Kašparom)

Reklamace opravy komunikace v Horním Houžovci od točny k čp.26.

Různé:

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu před domem čp.1 a 2 v Dolním Houžovci. Vpusť byla opravena, ale nefunkčně. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Retenční nádrž Horní Houžovec. V roce 2012 bylo zahájeno jednání ohledně vyčištění retenční nádrže u kiosku p.Šklíby v Horním Houžovci a zajištění průtoku houž. potoka (viz zápis OV ze dne 9.1.2012). Jednání vyústilo v příslib, že nádrž bude vyčištěna v roce 2013 v souvislosti s regulací knapoveckého potoka v úseku pod přehradou. Dosud však nebylo provedeno. Osadní výbor projednal s městem ÚO, že bude jednat s vlastníkem pozemku Lesy ČR. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý. 

Dopravní značka Pozor, děti! Osadní výbor v souvislosti s vybudováním nového dětského hřiště a s přibývajícími rodinami s malými dětmi požaduje umístění dopravní značky Pozor, děti na příjezdových komunikacích k dětskému hřišti. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Digitalizované kroniky Knapovce a Dolního Houžovce. Osadní výbor žádá o zpřístupnění digitalizovaných kronik a pamětních knih obcí Knapovce, Dolního Houžovce a farního úřadu Knapovec na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/. Úkol trvá, žádost řeší Jana Staňková.

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.

Měření hydrantové sítě. V pátek 25.10.2013 provede TepVos v místních částech Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec měření hydrantové sítě. Měření proběhne mezi 16 – 18 hod. a bude při něm vyčerpáno cca 15 m3 vody.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.10. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 

 

Zápis 7/2013 ze zasedání osadního výboru pro část  Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 2.9. 2013

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek, Miloslav Kubát Nepřítomni: Rudolf Navrkal

Program : 

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 3.6.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

1. Etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou  – probíhá realizace

Realizační náklady budou vyšší než předpokládané -  cca 300 tis. Kč + DPH

2. Etapa č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Doporučené etapy v roce 2013:

3. Etapa č.3 - Osvětlení komunikace v Knapovci mezi kostelem, dětským hřištěm a čp.5

Předpokládané realizační náklady -  150-200 tis. Kč + DPH

4. Část etapy č.4 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp. 132 a čp. 111

Předpokládané realizační náklady -   50-100 tis. Kč + DPH

Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v jednání, zajistí p.Dalešický. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci. Rada města schválila podání žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace rybníků Dolní Houžovec s termínem realizace 2014  - 2015.

Úklid točny Horní Houžovec. Točna v Horním Houžovci je uklizena. 

Přemístění značky bus zastávky. OV požaduje přemístit značku autobusové zastávky v Horním Houžovci od čp.26 k autobusové čekárně na točně. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Výsledky hodnocení projektových žádostí dosud nejsou známy. 

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Na opravu hřbitovní brány byla vypsána poptávka, čeká se na nabídky. Úkol zajistí Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba veřejné zeleně. Údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Sekání probíhá průběžně.

Vyčištění krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje vyčistit a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi). Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Prořezání větví stromů okolo veřejného osvětlení v Dolním Houžovci a Knapovci.

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce od hospody Krčmářů byla provedena, zbývá uklidit pořezané větve z krajnice vozovky.

Kácení a čištění strání. Pozemky vytěžené v roce 2011 nebyly doposud vyčištěny a uklizeny, Rada města zamítla podepsat novou nájemní smlouvu pro samotěžbu, nejdříve se bude dřevo těžit na podzim 2013. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba získat souhlas vlastníků sousedních pozemků. Zajistí odbor životního prostředí města ÚO. Úkol trvá.

Komunikace:

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti). Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, na základě nespokojenosti OV byla provedena oprava vysprávky. 

Oprava místních komunikací v roce 2013. Rada města schválila smlouvu o dílo se společností JD Dlouhý s.r.o. na opravu těchto místních komunikací v Knapovci a Houžovci: 

1. Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

2. Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

3. Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

4. Dokončení komunikace Avena (od lípy v poli ke Kašparom)

Reklamace opravy komunikace v Horním Houžovci od točny k čp.26.

Úklid místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci a Dolním Houžovci byl proveden. 

Oprava komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje. Výsprava byla provedena. 

Různé:

Zabezpečení studny v Dolním Houžovci. Studna pod domem čp.1 je zabetonována.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu před domem čp.5 v Dolním Houžovci. Vpusť je v havarijním stavu, nachází se na veřejném prostranství a je volně přístupná. V okolí si hrají děti a nezabezpečená vpusť je pro ně nebezpečná. Úkol trvá, žádost řeší Zdeněk Bílý.

Retenční nádrž Horní Houžovec. V roce 2012 bylo zahájeno jednání ohledně vyčištění retenční nádrže u kiosku p.Šklíby v Horním Houžovci a zajištění průtoku houž. potoka (viz zápis OV ze dne 9.1.2012). Jednání vyústilo v příslib, že nádrž bude vyčištěna v roce 2013 v souvislosti s regulací knapoveckého potoka v úseku pod přehradou. Dosud však nebylo provedeno. Osadní výbor projedná  s Ing. Rufrem (ředitel Aveny spol. s r.o.). Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý. 

Stodola st.p.163 – Osadní výbor upozorňuje na zchátralý objekt staré stodoly k.ú. Knapovec, st.p.č. 163 ve vlastnictví soukromé fyzické osoby, který není zabezpečen proti vstupu, a zejména dětem hrozí nebezpečí úrazu nebo poranění.

Dopravní značka Pozor, děti! Osadní výbor v souvislosti s vybudováním nového dětského hřiště a s přibývajícími rodinami s malými dětmi požaduje umístění dopravní značky Pozor, děti na příjezdových komunikacích k dětskému hřišti. Úkol trvá, žádost řeší Hana Drobná.

Digitalizované kroniky Knapovce a Dolního Houžovce. Osadní výbor žádá o zpřístupnění digitalizovaných kronik a pamětních knih obcí Knapovce, Dolního Houžovce a farního úřadu Knapovec na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/. Úkol trvá, žádost řeší Jana Staňková.

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 2.9. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 6/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 3.6. 2013

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek, Rudolf Navrkal, Miloslav Kubát

Nepřítomni: x

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.5.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). V roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

1. Etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou  – probíhá realizace

Realizační náklady budou vyšší než předpokládané -  cca 300 tis. Kč + DPH

2. Etapa č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Doporučené etapy v roce 2013:

3. Etapa č.3 - Osvětlení komunikace v Knapovci mezi kostelem, dětským hřištěm a čp.5

Předpokládané realizační náklady -  150-200 tis. Kč + DPH

4. Část etapy č.4 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp. 132 a čp. 111

Předpokládané realizační náklady -   50-100 tis. Kč + DPH

Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Upravené jízdní řády. V době letních prázdnin (1.7. – 31.8.2013) bude jezdit v dopoledních hodinách jeden autobusový spoj z Dolního Houžovce do Ústí a jeden spoj zpět. 

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci je v jednání, zajistí p.Dalešický. Úkol trvá.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci. Vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012) v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. Bezpečnostní rada doporučila a Rada města UO schválila, aby nádrž v Dolním Houžovci byla obnovena. Bude zpracována studie na její obnovu a vyhledán dotační program, ze kterého bude možné obnovu zafinancovat. Úkol trvá.

Úklid točny Horní Houžovec. Po stavebních pracích se zavedením vodovodu zůstala neupravená a neuklizená točna v Horním Houžovci. Stavební práce prováděla fy VaKstav Jablonné, investorem byl TepVos. Osadní výbor požaduje uvést prostranství do původního stavu a uklidit po výkopech a terénních pracích. V úterý 4.6.2013 je na točně v Horním Houžovci jednání zúčastněných stran k řešení situace.

Přemístění značky bus zastávky. OV požaduje přemístit značku autobusové zastávky v Horním Houžovci od čp.26 k autobusové čekárně na točně. Neprojednáno, úkol trvá.

Dětské hřiště Knapovec. Slavnostní otevření dětského hřiště proběhlo v pátek 31. května 2013. Zúčastnili se osobně starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, místostarostové Vladislav Fajt a Jiří Holubář, bývalý radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal a děkan Římskokatolické farnosti Ústí n.O. P.Vladislav Brokeš. Účast občanů byla hojná, počasí vydařené, občerstvení a zábava příjemné.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Je třeba vyčkat na výsledky hodnocení projektových žádostí a v případě, že žádost neuspěje, bude město řešit, jak postupovat s rekonstrukcí tělocvičny dál. 

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Připraví se poptávka na opravu hřbitovní brány. Úkol zajistí Jana Staňková.

Zeleň:

Údržba veřejné zeleně. Údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Sekání probíhá průběžně.

Vyčištění krajnic u cesty v Dolním Houžovci. OV požaduje vyčistit a vysekat od náletu okraje komunikace v Dolním Houžovci od čp. 20 (Vašinovi) k čp. 72 (Královi).

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce od hospody Krčmářů. Pozemky podél komunikace jsou ve vlastnictví města ÚO, prořezávka stromů byla zadána správci městských lesů. Stav nezměněn, úkol trvá.

Kácení a čištění strání. Pozemky vytěžené v roce 2011 nebyly doposud vyčištěny a uklizeny, Rada města zamítla podepsat novou nájemní smlouvu pro samotěžbu, nejdříve se bude dřevo těžit na podzim 2013. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba získat souhlas vlastníků sousedních pozemků. Zajistí odbor životního prostředí města ÚO.

Komunikace:

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti). Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, na základě nespokojenosti OV byla provedena oprava vysprávky. 

Oprava místních komunikací v roce 2013. OV stanovil priority oprav těchto komunikací:

1. Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

2. Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

3. Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

4. Dokončení komunikace Avena (od lípy v poli ke Kašparom)

5. Reklamace opravy komunikace v Horním Houžovci od točny k čp.26.

Úklid místních komunikací. Osadní výbor požaduje po fy TepVos úklid a zametení místních komunikací v Knapovci, Horním Houžovci a Dolním Houžovci.

Oprava komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje. OV požaduje opravu komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje na území katastrů Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec. SÚS se nevyjádřila.

Různé nové:

Zabezpečení studny v Dolním Houžovci. OV požaduje zabezpečit mříží studnu pod domem čp.1 v Dolním Houžovci.

Oprava vpusti do kanálu v Dolním Houžovci. OV požaduje opravit vpusť do kanálu před domem čp.5 v Dolním Houžovci. Vpusť je v havarijním stavu, nachází se na veřejném prostranství a je volně přístupná. V okolí si hrají děti a nezabezpečená vpusť je pro ně nebezpečná.

Retenční nádrž Horní Houžovec. V roce 2012 bylo zahájeno jednání ohledně vyčištění retenční nádrže u kiosku p.Šklíby v Horním Houžovci a zajištění průtoku houž. potoka (viz zápis OV ze dne 9.1.2012). Jednání vyústilo v příslib, že nádrž bude vyčištěna v roce 2013 v souvislosti s regulací knapoveckého potoka v úseku pod přehradou. Dosud však nebylo provedeno. Osadní výbor projedná  s Ing. Rufrem (ředitel Aveny spol. s r.o.). Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý. 

Stodola st.p.163 – Osadní výbor upozorňuje na zchátralý objekt staré stodoly k.ú. Knapovec, st.p.č. 163 ve vlastnictví soukromé fyzické osoby, který není zabezpečen proti vstupu, a zejména dětem hrozí nebezpečí úrazu nebo poranění.

Dopravní značka Pozor, děti! Osadní výbor v souvislosti s vybudováním nového dětského hřiště a s přibývajícími rodinami s malými dětmi požaduje umístění dopravní značky Pozor, děti na příjezdových komunikacích k dětskému hřišti.

Obnova kulturního dědictví Knapovce. – OV vzal na vědomí, že žádost o dotaci na obnovu drobných sakrálních památek (křížky, boží muka, sochy svatých) v katastrálním území Knapovec, Dolní a Horní Houžovec nebyl podpořen.

Digitalizované kroniky Knapovce a Dolního Houžovce. Osadní výbor žádá o zpřístupnění digitalizovaných kronik a pamětních knih obcí Knapovce, Dolního Houžovce a farního úřadu Knapovec na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/. 

Znak Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce. Fy Velebný & fam pracuje na samostatných znacích pro obce Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 3.6. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 4/2013 ze zasedání Osadního výboru pro část  Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 8.4. 2013

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek

Nepřítomni: 0

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

* Volby nového člena osadního výboru: 

Dne 22.3. 2013 od 17.30 - 18.30 hod. proběhly  v Horním Houžovci volby nového člena osadního výboru zastupujícího místní část Horní Houžovec. Ze 45 voličů Horního Houžovce se voleb zúčastnilo 35 voličů. Z toho 18 hlasů bylo pro p.Rudolfa Navrkala a 17 hlasů pro p.Ladislava Kubíčka, 10 voličů nevolilo. Nově zvoleného člena osadního výboru potvrdí zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 29.4.2013 a teprve po té začne p.Navrkal v OV pracovat.    

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.2.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) .V roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

* Etapa č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

* Etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou – probíhá realizace

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Doporučené etapy v roce 2013:

* Etapa č.3 - Osvětlení komunikace v Knapovci mezi kostelem, dětským hřištěm a čp.5

Předpokládané realizační náklady -  150-200 tis. Kč + DPH

* Část etapy č.4 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp. 132 a čp. 111

Předpokládané realizační náklady -   50-100 tis. Kč + DPH

Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Upravené jízdní řády. Podle jízdního řádu upraveného ke dni 3.3. 2013 došlo k omezení provozu autobusů v době letních prázdnin (1.7. – 31.8.2013), jedná se o linku č. 8 s odjezdem z Dolního Houžovce v 8.35 a o linku č. 10 s odjezdem z Dolního Houžovce v 10.00. Osadní výbor bude žádat zrušení omezeného provozu o školních prázdninách na výše uvedené linky. Byla podána žádost na odbor dopravy. 

Kácení a čištění strání . Pozemky vytěžené v roce 2011 nebyly doposud vyčištěny a uklizeny, Rada města zamítla podepsat novou nájemní smlouvu pro samotěžbu, nejdříve se bude dřevo těžit na podzim 2013. 

Prořezání jírovců u sochy P. Marie.  Pozemek k.ú. Knapovec p.č. 621, na kterém socha stojí, není ve vlastnictví města ÚO. Nálet a ořez větví u sochy musí provést vlastník pozemku. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti.  Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba získat souhlas vlastníků sousedních pozemků. Zajistí odbor životního prostředí města ÚO.

Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci.  Zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci bude provedeno za příznivějšího stavu počasí, zajistí p.Dalešický 

Oprava komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje.  OV požaduje opravu komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje na území katastrů Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec.

Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce od hospody Krčmářů. Pozemky podél komunikace jsou ve vlastnictví města ÚO,  prořezávku stromů musí řešit město ÚO. 

Údržba veřejné zeleně . Údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Smlouva o údržbě zeleně byla prodloužena.

Dětské hřiště Knapovec.  Slavnostní otevření dětského hřiště je vzhledem k pracovnímu programu hejtmana Pardubického kraje a starosty města ÚO posunuto na pátek 31. května 2013 od 17.00 hod. 

Hřbitov v Knapovci.  OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Úkol zajistí Jana Staňková.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti). Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou za příznivého počasí.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci . Vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. OV žádá o vyjádření útvar krizového řízení, zda lze rybník využít k přebudování na požární nádrž. Úkol trvá.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. Je třeba vyčkat na výsledky hodnocení projektových žádostí a v případě, že žádost neuspěje, bude město řešit, jak postupovat s rekonstrukcí tělocvičny dál.

Oprava místních komunikací v roce 2013.  OV požaduje opravu těchto komunikací:

* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

* Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

* Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 8. 4. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 3/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.3. 2013

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Ladislav Kubíček    Nepřítomni: Jiří Vacek 

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 * Volby nového člena osadního výboru (OV)

Na podnět občanů Horního Houžovce bude volen nový člen osadního výboru zastupující místní část Horní Houžovec. Volby proběhnou v Horním Houžovci dne 22.3. 2013 od 17.30 - 18.30 hod. Na jednání osadního výboru dne 4.3.2013 od 18 hod. se dostavili osobně kandidáti p. Ladislav Kubíček a p. Rudolf Navrkal. Pí Mgr. Lucie Kalejová a pí Irena Kalousková svou kandidaturu stáhly. OV připraví volební lístky, na kterých budou uvedeni oba kandidáti. Volební lístky budou rozeslány do všech domácností v Horním Houžovci. Volič starší 18 let s trvalým pobytem v Horním Houžovci na volebním lístku označí jednoho kandidáta. Zástupce OV obejde v pátek 22.3.2013 všechny trvale žijící občany Horního Houžovce s volební urnou a vybere označené volební lístky. Sčítání hlasů bude provedeno v neděli 24.3.2013 v 9.00 hod. za přítomnosti tří členů OV a jednoho nezávislého občana Horního Houžovce. Výsledky voleb nového člena OV budou zveřejněny v pondělí 25.3.2013 a vyvěšeny na informačních tabulích.  

 4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.2.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – v roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Etapy z roku 2012:

* Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

* Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Doporučené etapy v roce 2013:

* Etapa č.3 - Osvětlení komunikace v Knapovci mezi kostelem, dětským hřištěm a čp.5

Předpokládané realizační náklady -  150-200 tis. Kč + DPH

* Část etapy č.4 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp. 132 a čp. 111

Předpokládané realizační náklady -   50-100 tis. Kč + DPH

Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

 Upravené jízdní řády – podle jízdního řádu upraveného ke dni 3.3. 2013 došlo k omezení provozu autobusů v době letních prázdnin (1.7. – 31.8.2013), jedná se o linku č. 8 s odjezdem z Dolního Houžovce v 8.35 a o linku č. 10 s odjezdem z Dolního Houžovce v 10.00. Osadní výbor bude žádat zrušení omezeného provozu o školních prázdninách na výše uvedené linky.  

 Kácení a čištění strání – pozemky vytěžené v roce 2011 nebyly doposud vyčištěny a uklizeny, Rada města zamítla podepsat novou nájemní smlouvu pro samotěžbu, nejdříve se bude dřevo těžit na podzim 2013. 

 Prořezání jírovců u sochy P. Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P. Marie u firmy Avena s.r.o. v Knapovci. 

 Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. – Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odb. životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba získat souhlas vlastníků sousedních pozemků.

 Zpevnění stání autobusu v Dolním Houžovci. – Dle předcházející domluvy s Ing. Šebrlem požaduje OV zpevnit štěrkem odstavnou plochu v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci. 

 Oprava komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje. - OV požaduje opravu komunikací ve správě SÚS Pardubického kraje na území katastrů Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec.

 Prořezávka stromů podél komunikace do Horního Houžovce od hospody Krčmářů. – OV požádal SÚS Pardubického kraje o prořezávku stromů podél komunikace do Horního Houžovce (řidiči autobusů v zimě odmítají úzkou a zanedbanou komunikací do Horního Houžovce projíždět). SÚS se ohradila, že se jedná o pozemky města. OV požádá o prořezávku město ÚO.

 Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Smlouva o údržbě zeleně bude prodloužena po ZM a schválení rozpočtu na rok 2013.

 Dětské hřiště Knapovec – Slavnostní otevření dětského hřiště je naplánováno na sobotu 11. května 2013 od 15.00 hod. Na otevření budou pozváni hejtman a další zástupci Pardubického kraje, starosta a Rada města Ústí nad Orlicí a média. Zajistí OV a TJ Knapovec.

 Hřbitov v Knapovci – OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí:

1) revitalizace hřbitovní brány 

o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu použita

o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky 

o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány

2) obnova křížové cesty – kulturní památka

o odstranění biologického napadení

o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí

o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na původní místo

3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů

Úkol zajistí Jana Staňková.

 Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou na jaře 2013.

 Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. OV žádá o vyjádření útvar krizového řízení, zda lze rybník využít k přebudování na požární nádrž. Úkol trvá.

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. – Je třeba vyčkat na výsledky hodnocení projektových žádostí a v případě, že žádost neuspěje, bude město řešit, jak postupovat s rekonstrukcí tělocvičny dál.

 Oprava místních komunikací v roce 2013. – OV navrhuje opravu těchto komunikací:

* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

* Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

* Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 4. 3. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

 Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 2/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 7.2. 2013

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek       Nepřítomni: -

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

* Na podnět občanů Horního Houžovce bude volen nový člen osadního výboru zastupující místní část Horní Houžovec. Volby proběhnou v Horním Houžovci dne 15.3. 2013 odpoledne. Osadní výbor vyzývá občany Horního Houžovce, kteří mají zájem pracovat v osadním výboru, aby se přihlásili nejpozději do pondělí 4.3.2013 do 18 hod. p. Zdenku Bílému (tel. 775 134 808) nebo se dostavili osobně na jednání osadního výboru dne 4.3.2013 od 18 hod. v budově Mateřské školy v Knapovci, podmínkou je trvalé bydliště v H.Houžovci. K dnešnímu dni jsou jako kandidáti evidováni Mgr.Lucie Kalejová, pí Irena Kalousková a p. Rudolf Navrkal.

Upozornění pro občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce: od 3. března 2013 je připravovaná změna autobusových jízdních řádů,  sledujte, prosím, aktuální změny a informace!

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.1.2013):

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – v roce 2013 bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 600 000 Kč. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Kácení a čištění strání – pozemky vytěžené v roce 2011 nebyly doposud vyčištěny a uklizeny, Rada města zamítla podepsat novou nájemní smlouvu pro samotěžbu, nejdříve se bude dřevo těžit na podzim 2013. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P.Marie u statku Avena s.r.o. v Knapovci. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. – Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odb. životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba zaměřit pozemky a určit vlastníky pozemků.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Smlouva o údržbě zeleně bude prodloužena po ZM a schválení rozpočtu na rok 2013.

Dětské hřiště Knapovec – Slavnostní otevření dětského hřiště se předpokládá na jaře 2013.

Hřbitov v Knapovci – OV na jaře určí práce, které by bylo třeba na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. Jana Staňková

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou na jaře 2013.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. OV žádá o vyjádření útvar krizového řízení, zda lze rybník využít k přebudování na požární nádrž. Úkol trvá.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. – Je třeba vyčkat na výsledky hodnocení projektových žádostí a v případě, že žádost neuspěje, bude město řešit, jak postupovat s rekonstrukcí tělocvičny dál.

Oprava místních komunikací v roce 2013. – OV navrhuje opravu těchto komunikací:

* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

* Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

* Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 4. 2. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 1/2013 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 7.1. 2013 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Ladislav Kubíček Nepřítomni: Jiří Vacek

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 * Připomínky a podněty občanů Horního Houžovce (na jednání Osadního výboru se dostavili p.Rudolf Navrkal, pí Lucie Kalejová, pí Irena Kalousková). Zástupci H.H. předložili zápis z jednání občanů Horního Houžovce ze dne 12.12.2012, ve kterém se shodli na těchto požadavcích:

o dosadit do Osadního výboru v Knapovci 3 občany za Horní Houžovec

o uvolnit pro H. Houžovec každý rok částku 100 000 na zvelebování H. Houžovce 

o H. Houžovec vstoupí do Sdružení obcí Orlicko-Třebovsko v zastoupení pana R. Navrkala s cílem upravení místních cykolostezek a vybudování odpočívadel v obci i směrem na Třebovské stěny.

 * OV navrhnul svolat veřejnou schůzi občanů Knapovce, Horního Houžovce a Dolního Houžovce a provést volbu nového osadního výboru. Na základě předloženého návrhu občanů H.Houžovce a výzvy občanům Knapovce a D.Houžovce bude sestaven seznam kandidátů do voleb OV. 

 * Vyjádření k připomínkám a podnětům občanů H.Houžovce z předcházejícího jednání:

o stížnost na nepořádek na veřejném prostranství v H.H. po staveb. pracích fy VakStav, po skladování slámy a po těžbě dřeva bude projednáno na schůzce osadních výborů města v pravidelném termínu (dne 16.1.2013) – zajistí Zdenek Bílý

o ořezání větví podél komunikace z Knap. do H.Houžovce bude řešit OV na jednání osadních výborů města dne 16.1.2013. – zajistí Zdenek Bílý

 Připomínky a podněty občanů Horního Houžovce tvoří samostatnou přílohu č.1 tohoto zápisu OV (zpracovala Mgr. Lucie Kalejová).

 * Autobusová doprava ve dnech volna (k připomínce pí Stránské z 1.10.2012) - OV navrhuje, aby Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na dopravce s malou přepravní kapacitou (např. osmimístní tranzit), který by měl zájem zajistit přepravu osob v sobotu a v neděli vždy po jednom spoji ve směru z Dolního Houžovce do Ústí a zpět. Bude projednáno na schůzce zástupců osadních výboru s městem dne 9.1.2013.

 * Retenční nádrž Horní Houžovec – V roce 2013 je plánovaná regulace knapoveckého potoka v úseku pod přehradou, spolu s těmito úpravami bude provedeno vyčištění houž.potoka. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

 4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.11.2012):

Opravy:

* Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – oprava kanálu byla provedena, je třeba pročistit trubku pod silnicí.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – TepVos spol.s.r.o. celý rok 2012 slibuje, že bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 300 000 Kč a výstupem celoročních příslibů a odkládání je pouze stavební povolení na etapu č.6 a č.2. Vzhledem k počasí osadní výbor nepředpokládá, že práce budou zahájeny do jara 2013. Osadní výbor požaduje objem prací v roce 2013 navýšit o neprovedené práce za rok 2012, tj. o celkovém objemu 600 000Kč.  Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 106/1, 1061/15; Dolní Houžovec: p.č. 102, 105, 61, 619/19, 619/20, 619/25; Horní Houžovec: nic. Bude sepsána nová nájemní smlouva a upraveny podmínky pro samotěžbu – složení zálohy před zahájením samotěžby a její návrat po vyčištění a uklizení pozemku. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P.Marie u firmy Avena s.r.o. v Knapovci. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. – Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odb. životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba zaměřit pozemky a určit vlastníky pozemků.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. OV navrhuje prodloužit smlouvu o údržbě zeleně. 

Dětské hřiště Knapovec – projekt je vyúčtován vůči Pardubickému kraji a městu Ústí n.O. Slavnostní otevření dětského hřiště se předpokládá na jaře 2013.

Hřbitov v Knapovci – OV na jaře určí práce, které by bylo třeba na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. 

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou na jaře 2013.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. OV žádá o vyjádření útvar krizového řízení, zda lze rybník využít k přebudování na požární nádrž. Úkol trvá.

Výzva OV občanům Knapovce, aby neparkovali na krajnicích místních komunikací v Knapovci.

Zvýšený výskyt černé zvěře. - Černá zvěř se stahuje na neudržované pozemky v intravilánu Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Přemnožená prasata páchají škody a mohou v lese ohrozit i obyvatele obcí. Jedním z opatření k omezení výskytu černé zvěře v obcích je lepší údržba pozemků. OV se obrací na občany, aby své pozemky pravidelně sekali a vytínali náletové křoviny. OV žádá odb.životního prostředí o povolení k vyššímu odstřelu černé zvěře.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. – Zástupci OV projednali se starostou města Ústí nad Orlicí, aby částka určená na spolufinancování dotace ve výši 1 980 tis.Kč byla zahrnuta do investičního plánu města na rok 2013 a byla použita na záchranu objektu tělocvičny. 

Zimní údržba místních komunikací. – V souvislosti s vydatným sněžením byla zahájena zimní údržba místních komunikací v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci. Občané nejsou spokojeni s kvalitou prohrnování.

Oprava místních komunikací v roce 2013. – OV navrhuje opravu těchto komunikací:* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

* Od hospody u Krčmářů nahoru k Jetmarom

* Horní Houžovec od Kubíčků k Zahradníkom

 Hlášení havárií vodovodu a veřejné osvětlení:   777 673 350

 Linka pohotovosti – údržba komunikací:  777 773 355

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel :

V Ústí nad Orlicí dne 7.1. 2013     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

» ZÁPISY Z OSADNÍHO VÝBORU ROK 2012

Zápis 12/2012 ze zasedání Osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 6.12. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký, Miloslav Kubát, Jiří Vacek      Nepřítomni: Ladislav Kubíček 

 Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

* Připomínky a podněty občanů Horního Houžovce (na jednání Osadního výboru se dostavili p.Rudolf Navrkal, pí Alena Navrkalová, pí Zdena Rábová, pí Lucie Kalejová, p.Martin Kaleja). Zástupci H.H. přednesli: 

o stížnost na nepořádek na veřejném prostranství v H.H.: 

* po stavebních pracích fy VakStav Jablonné nad Orlicí z května 2012

* po skladování slámy p.Jiřího Hrdiny

* po těžbě dřeva v říjnu a listopadu 2012

o žádost na ořezání větví od hospody v Knapovci po točnu do H.H, řidiči autobusů odmítají do H.H. zajíždět, protože větve stromů pod váhou sněhu klesají a poškozují autobus

o nespokojenost se zimní údržbou – kvůli špatné údržbě silnice a neprohrnutému sněhu odmítají do H.H. zajíždět autobusy

* nevhodně prováděná údržba, přihrnutý sníh znemožňuje vyjet/zajet autem k domu

o nevhodně umístěná značka autobusové zastávky.

o předali  žádost o rozšíření OV o dalšího člena, který by zastupoval výše uvedené občany Horního Houžovce.

Osadní výbor požádal výše uvedené zástupce občanů, aby se do příštího zasedání rozhodli, jak budou dále postupovat. Osadní výbor jim dal tři možnosti řešení:

* Založit si osadní výbor v H. Houžovci.

* Výměnu zástupce v OV za H. Houžovec.

* Při požadavku zvýšení členů OV za H. Houžovec zvýšit i počet členů za  D. Houžovec.

Připomínky a podněty občanů Horního Houžovce tvoří samostatnou přílohu č.1 tohoto zápisu OV (zpracovala Mgr. Lucie Kalejová).

* Autobusová doprava ve dnech volna (k připomínce pí Stránské z 1.10.2012) - OV navrhuje, aby Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na dopravce s malou přepravní kapacitou (např. osmimístní tranzit), který by měl zájem zajistit přepravu osob v sobotu a v neděli vždy po jednom spoji ve směru z Dolního Houžovce do Ústí a zpět.

* Retenční nádrž Horní Houžovec – V roce 2013 je plánovaná regulace knapoveckého potoka v úseku pod přehradou, spolu s těmito úpravami bude provedeno vyčištění houž.potoka. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

 4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 5.11.2012):

Opravy:

* Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol je v jednání.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – TepVos spol.s.r.o. celý rok slibuje, že bude v Knapovci rekonstruováno osvětlení v objemu 300 000 Kč a výstupem celoročních příslibů a odkládání je pouze stavební povolení na etapu č.6 a č.2. Vzhledem k počasí osadní výbor nepředpokládá, že práce budou zahájeny ještě v roce 2012. Osadní výbor požaduje objem prací v roce 2013 navýšit o neprovedené práce za rok 2012, tj. o celkovém objemu 600 000Kč.  Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Kácení a čištění strání  – byl aktualizován seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 106/1, 1061/15; Dolní Houžovec: p.č. 102, 105, 61, 619/19, 619/20, 619/25; Horní Houžovec: nic. Bude sepsána nová nájemní smlouva a upraveny podmínky pro samotěžbu – složení zálohy před zahájením samotěžby a její návrat po vyčištění a uklizení pozemku. 

Prořezání jírovců u sochy P.Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P.Marie u firmy Avena s.r.o. v Knapovci. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. – Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odb. životního prostředí o pokácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba zaměřit pozemky a určit vlastníky pozemků.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Spolupráce s fy Kubíček se v roce 2012 osvědčila a OV navrhuje prodloužit smlouvu o údržbě zeleně i v roce 2013.

Dětské hřiště Knapovec – na hřišti byly ukončeny terénní úpravy a nataženo pletivo. Do konce roku 2012 bude projekt vyúčtován vůči Pardubickému kraji. Slavnostní otevření dětského hřiště se předpokládá na jaře 2013.

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště byly kontejnery na tříděný odpad přemístěny na pozemek st.p.č. 151/2 k.ú. Knapovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci – OV na jaře určí práce, které by bylo třeba na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. 

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou na jaře 2013.

Ochranné pásmo vodního zdroje – K požadavku OV na objasnění správního řízení ve věci stavebního povolení dřevostavby k.ú. Knapovec st.p.č. 140 vlastníka p. Petra Němce přišlo vysvětlení stavebního úřadu Ústí nad Orlicí.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. Úkol trvá.

Výzva OV občanům Knapovce, aby neparkovali na krajnicích místních komunikací v Knapovci – OV žádá občany Knapovce, aby neparkovali na rozšířených místech určených k vyhýbání aut na  místních komunikacích v Knapovci. OV bude žádat Mě policii o spolupráci.

Zvýšený výskyt černé zvěře  - černá zvěř se stahuje na neudržované pozemky v intravilánu Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Přemnožená prasata páchají škody a mohou v lese ohrozit i obyvatele obcí. Jedním z opatření k omezení výskytu černé zvěře v obcích je lepší údržba pozemků. OV se obrací na občany, aby své pozemky pravidelně sekali a vytínali náletové křoviny. 

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. – Zástupci OV projednali se starostou města Ústí nad Orlicí, aby částka určená na spolufinancování dotace ve výši 1 980 tis.Kč byla zahrnuta do investičního plánu města na rok 2013 a byla použita na záchranu objektu tělocvičny. 

Zimní údržba místních komunikací. – V souvislosti s vydatným sněžením byla zahájena zimní údržba místních komunikací v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci. Občané nejsou spokojeni s kvalitou prohrnování.

Oprava místních komunikací v roce 2013. – OV navrhuje opravu těchto komunikací:

* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem RD Královi

* Od hospody u Krčmářů nahoru k RD Jetmarovi

* Horní Houžovec od RD Kubíčkovi k RD Zahradníkovi  

Obnova kulturního dědictví Knapovce. – OV vzal na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních památek (křížky, boží muka, sochy svatých) v katastrálním území Knapovec, Dolní a Horní Houžovec. 

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 6.12. 2012     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Příloha č.1: Připomínky občanů Horní Houžovce

Příloha č2: Žádost občanů Horního Houžovce

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 11/2012 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 5.11. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr.Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek 

Nepřítomni: Petr Mikulecký, Miloslav Kubát

Program :

1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

* Autobusová doprava ve dnech volna (k připomínce pí Stránské z 1.10.2012) – požadavek obnovení autobusových spojů z Knapovce o sobotách a nedělích byl zahrnut do změn požadovaných od fy Oredo v červenci 2012, fy Oredo se k nim doposud nevyjádřila.

* OV navrhuje, aby Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na dopravce s malou přepravní kapacitou (např. osmimístní tranzit), který by měl zájem zajistit přepravu osob v sobotu a v neděli vždy po jednom spoji ve směru z Dolního Houžovce do Ústí a zpět.

* Retenční nádrž Horní Houžovec – vyvolat jednání se zástupci Města Ústí n.O., Lesů ČR a Aveny spol. s r.o.  ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka. V roce 2013 je plánovaná regulace knapoveckého potoka v úseku pod přehradou, spolu s těmito úpravami bude provedeno vyčištění houž.potoka. Úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

4. Různé

a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 3.9.2012):

Opravy:

* Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol je v jednání.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. byla Osadním výborem doporučena prioritně realizace:

* Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

* Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Do 31.12.2012 bude realizováno. Úkol trvá, zajistí Hana Drobná.

Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků na severní stráni. Podmínky pro samotěžbu budou upraveny – složení zálohy před zahájením samotěžby a její návrat po vyčištění a uklizení pozemku.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P.Marie u firmy Avena s.r.o. v Knapovci. 

Prořezání topolové aleje za Knapovcem k letišti. – Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují vozidla. OV žádá odb. životního prostředí o pokácení topolů lemujících komunikaci. Je třeba zaměřit pozemky a určit vlastníky pozemků.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec. Spolupráce s fy Kubíček se v roce 2012 osvědčila a OV navrhuje prodloužit smlouvu o údržbě zeleně na rok 2013. 

Dětské hřiště Knapovec – na hřišti byly ukončeny terénní úpravy. Díky dobrovolným brigádám a úspoře za vybudování oplocení bylo možné na dětském hřišti instalovat nad rámec houpačku a kruhovou lavičku pod lípou. Na hřišti zbývá dokončit svépomocí oplocení (natáhnout pletivo). Do konce roku 2012 bude projekt vyúčtován vůči Pardubickému kraji. Slavnostní otevření dětského hřiště se předpokládá na jaro 2013.

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště byla podána žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku parc.č.471/1 na vhodnější pozemek st.p.č. 151/2 k.ú. Knapovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci – OV na jaře určí práce, které by bylo třeba na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. 

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady, OV není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou na jaře 2013.

Ochranné pásmo vodního zdroje - OV požaduje objasnění správního řízení ve věci stavebního povolení dřevostavby k.ú. Knapovec st.p.č. 140 vlastníka p. Petra Němce a informaci o způsobu likvidace odpadních vod tohoto objektu. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. OV má obavy o ochranu vodního zdroje pitné vody pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. TepVos se k dotazu dosud nevyjádřil. Úkol trvá.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. Úkol trvá.

Výzva OV občanům Knapovce, aby neparkovali na krajnicích místních komunikací v Knapovci – OV žádá Městskou policii Ústí nad Orlicí, aby upozornila občany Knapovce, aby neparkovali na vyhýbacích místech místních komunikací.

Zvýšený výskyt černé zvěře. - Černá zvěř se stahuje na neudržované pozemky v intravilánu Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Přemnožená prasata páchají škody a mohou v lese ohrozit i obyvatele obcí. Jedním z opatření k omezení výskytu černé zvěře v obcích je lepší údržba pozemků. OV se obrací na občany, aby své pozemky pravidelně sekali a vytínali náletové křoviny. 

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. - Byla znovu podaná žádost na rekonstrukci sálku. Objekt je v havarijním stavu na hranici schopnosti jakéhokoliv dalšího užívání, a pokud nebude podpořena žádost o dotaci, je třeba pro nezbytnou záchranu objektu podniknout základní stavební opatření. OV proto navrhuje, aby částka ve výši 1 980 tis.Kč, kterou město schválilo na spolufinancování rekonstrukce sálku (ZM č.8 ze dne 12.12.2011), byla v případě, že žádost o dotaci na MŠMT neuspěje, zahrnuta do investičního plánu města na rok 2012 a byla použita na záchranu objektu tělocvičny.

Zimní údržba místních komunikací. – OV žádá město o informace ohledně zimní údržby místních komunikací v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci. 

Výměna pozemku k.ú. Dolní Houžovec  – OV souhlasí s výměnou pozemku k.ú. Dolní Houžovec parc.č. 620 ve vlastnictví p.Tomáše Krále za pozemek parc.č. 619/26 ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. OV výměnu doporučuje z důvodů plánované rekonstrukce komunikace.

Oprava místních komunikací v roce 2013. – OV navrhuje opravu těchto komunikací:

* Komunikace Dolní Houžovec od kapličky kolem Králových

* Od hospody u Krčmářů nahoru k RD Jetmarovi

* Horní Houžovec od Kubíčka k Zahradníkovi

Obnova kulturního dědictví Knapovce. – OV vzal na vědomí informaci o Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013, který podporuje obnovu drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže). Příjem žádostí bude ukončen v únoru 2013.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 5.11. 2012     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 

                  Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis 10/2012 ze zasedání osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 1.10. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, PhDr.Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký       Nepřítomni: Jiří Vacek

 Program :

 1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:-

 2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -

 3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

 * Autobusová doprava ve dnech volna. - Osadní výbor řešil připomínky p. Stránské, která přišla na jednání OV s požadavkem obnovení autobusových spojů z Knapovce o sobotách a nedělích. V současné době je autobusová doprava o víkendech zrušena, pro starší občany je v těchto dnech obtížné se dostat do města. OV navrhuje, aby Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na dopravce s malou přepravní kapacitou (např. osmimístní tranzit), který by měl zájem zajistit přepravu osob v sobotu a v neděli vždy po jednom spoji ve směru z Dolního Houžovce do Ústí a zpět.

 * Retenční nádrž Horní Houžovec – vyvolat jednání se zástupci Města Ústí n.O., Lesů ČR a Aveny spol. s r.o.  ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka, úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

různé:

 a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 3.9.2012):

Opravy:

* Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol trvá.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. byla Osadním výborem doporučena prioritně realizace:

* Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80 Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

* Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady - 100 – 150 tis. Kč + DPH

Projektová dokumentace byla zpracována, v září – říjnu bude zahájena realizace etapy č.2 v Dolním Houžovci za kapličkou. Následně v říjnu bude realizována etapa č.6 Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80.

Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011. Podmínky pro samotěžbu budou pro podzim 2012 upraveny – složení zálohy před zahájením samotěžby a její návrat po vyčištění a uklizení pozemku.

Prořezání jírovců u sochy P.Marie. – OV žádá odb. životního prostředí, aby byl odstraněn nálet a ořezány větve jírovců ohrožující sochu P.Marie u firmy Avena s.r.o. v Knapovci. 

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec.

OV požaduje odstranit křoviny podél místních komunikací v šíři 3 m po obou stranách. Fy Kubíček Horní Houžovec podala na vyčistění krajnic komunikací cenovou nabídku. Bude projednán souhlas s odb. životního prostředí. OV požaduje, aby bylo do údržby okolí hřbitova zahrnuto vysekání odpočívadla u kostela.

Dětské hřiště Knapovec – z podaných nabídek byla vybraná nabídka fy ARX Trade z Pardubic. Dne 10.9.2012 ZM schválilo žádost na dofinancování projektu dětského hřiště. Dne 14.9.2012 byly na pozemku herní prvky instalovány. Pokračují terénní úpravy a dokončení prací svépomocí (instalace oplocení).  

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště byla podána žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku parc.č.471/1 na vhodnější pozemek st.p.č. 151/2 k.ú. Knapovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci – vyčištění náletu a posekání hřbitova provedla fy Kubíček Horní Houžovec. Jana Staňková zkonzultovala s odborem státní památkové péče v Ústí n.O. další postup úprav.  Nejprve je třeba dořešit vlastnické vztahy a převod hřbitova do majetku města. OV ujasní další práce, které by chtěl na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. Úkol trvá.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku vysoutěžila fy Dlouhý Voděrady a bude se realizovat v říjnu 2012. V Horním Houžovci byla opravena místní komunikace (k Navrkalom).    

Ochranné pásmo vodního zdroje - OV požaduje objasnění správního řízení ve věci stavebního povolení dřevostavby k.ú. Knapovec st.p.č. 140 vlastníka p. Petra Němce a informaci o způsobu likvidace odpadních vod tohoto objektu. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. OV má obavy o ochranu vodního zdroje pitné vody pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Úkol trvá.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník. Úkol trvá.

Výzva OV občanům Knapovce, aby neparkovali na krajnicích místních komunikací v Knapovci – OV žádá Městskou policii Ústí nad Orlicí, aby upozornila občany Knapovce, aby neparkovali na vyhýbacích místech úzkých místních komunikací. Komunikace jsou úzké a parkující vozidla brání vyhýbání projíždějících vozidel.

 Odstřel černé zvěře. - V souvislosti s rozšířením pozemků s pěstovanou kukuřicí se zvýšil počet černé zvěře v katastru Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Přemnožená divoká prasata páchají škody a mohou v lese ohrozit i obyvatele obcí. OV žádá vedení města, aby se tímto podmětem důsledně zabývalo a přijalo potřebná opatření, jako např. zvýšení regulovaného odstřelu černé zvěře atd. 

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec. - Ke dni 30.9.2012 byla znovu podaná žádost na MŠMT do programu „Podpora materiálně technické základny sportu“ na rekonstrukci sálku. Objekt je v havarijním stavu na hranici schopnosti jakéhokoliv dalšího užívání a pokud nebude podpořena žádost o dotaci, je třeba pro nezbytnou záchranu objektu podniknout základní stavební opatření. OV proto navrhuje, aby částka ve výši 1 980 tis.Kč, kterou město schválilo na spolufinancování rekonstrukce sálku (ZM č.8 ze dne 12.12.2011), byla v případě, že žádost o dotaci na MŠMT neuspěje, zahrnuta do investičního plánu města na rok 2012 a byla použita na záchranu objektu tělocvičny.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 1.10. 2012     

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                       Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 9/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 3.9. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, PhDr.Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký    Nepřítomni: Jiří Vacek

Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 • Retenční nádrž Horní Houžovec – vyvolat jednání se zástupci Města Ústí n.O., Lesů ČR a Aveny spol. s r.o.  ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka, úkol trvá, zajistí Zdeněk Bílý.

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.7.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol trvá.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. byla Osadním výborem doporučena prioritně realizace:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Projektová dokumentace byla zpracována, v září – říjnu bude zahájena realizace etapy č.2 v Dolním Houžovci za kapličkou. Následně v říjnu bude realizována etapa č.6 Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80.

Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011. Zdeněk Bílý vyzval nedůsledné těžaře k úklidu, některé pozemky byly uklizeny. Podmínky pro samotěžbu budou pro podzim 2012 upraveny – složení zálohy před zahájením samotěžby a její návrat po vyčištění a uklizení pozemku.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec.

OV požaduje odstranit křoviny podél místních komunikací v šíři 3 m po obou stranách. Fy Kubíček Horní Houžovec podala na vyčistění krajnic komunikací cenovou nabídku.

Dětské hřiště Knapovec – z podaných nabídek byla vybraná nabídka fy ARX Trade z Pardubic. Na město byla podaná žádost na dofinancování projektu dětské hřiště. Žádost bude projednána na RM dne 3.9.2012 a následně schválena na ZM dne 10.9.2012. Na pozemku byly vytýčeny hranice padových zón herní sestavy a minikolotoče. Na odboru životního prostředí bylo požádáno o skácení břízy s dutým kmenem v místě realizace hřiště na pozemku p.č. 471/2. Následně budou zahájeny zemní práce pro instalaci herních prvků.  

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště OV podá OV žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku parc.č.471/1 na vhodnější pozemek st.p.č. 151/2 k.ú. Knapovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci – vyčištění náletu a posekání hřbitova provedla fy Kubíček Horní Houžovec. Jana Staňková zkonzultovala s odborem státní památkové péče v Ústí n.O. další postup úprav.  Nejprve je třeba dořešit vlastnické vztahy a převod hřbitova do majetku města. OV ujasní další práce, které by chtěl na hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány), následně se uskuteční setkání zástupců státní památkové péče, památkářů a OV a zkonzultuje se další postup. Úkol trvá.

Umístění dopravního zrcadla – zrcadlo bylo instalováno.

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem, úkol trvá.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – Zakázku vysoutěžila fy Dlouhý Voděrady a bude se realizovat v měsících září – říjen 2012. Zároveň bude opravena komunikace v Horním Houžovci.    

Ochranné pásmo vodního zdroje - OV požaduje objasnění správního řízení ve věci stavebního povolení dřevostavby k.ú. Knapovec st.p.č. 140 vlastníka p. Petra Němce a informaci o způsobu likvidace odpadních vod tohoto objektu. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. OV má obavy o ochranu vodního zdroje pitné vody pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Úkol trvá.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - vzhledem k nedávnému požáru (26.8.2012)  v Horním Houžovci požaduje OV obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k tomu účelu stávající prostřední rybník.

Výzva OV občanům Knapovce, aby neparkovali na krajnicích místních komunikací v Knapovci – OV žádá Městskou policii Ústí nad Orlicí, aby upozornila občany Knapovce, aby neparkovali na vyhýbacích místech úzkých místních komunikací. Komunikace jsou úzké a parkující vozidla brání vyhýbání projíždějících vozidel.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 3.9. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 8/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 6.8. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, PhDr.Jana Staňková, Jiří Vacek     Nepřítomni: Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký

             Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 Retenční nádrž Horní Houžovec – vyvolat jednání se zástupci Města Ústí n.O., Lesů ČR a Aveny spol. s r.o.  ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka, zajistí Zdeněk Bílý.

4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.7.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol trvá.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. Osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, na podzim se realizuje 1.etapa.

Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011. Zdeněk Bílý vyzval nedůsledné těžaře k úklidu. Pozemky jsou postupně uklízeny.

Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec.

Dětské hřiště Knapovec – z podaných nabídek byla vybraná nabídka fy ARX Trade z Pardubic. Na město byla podaná žádost na dofinancování projektu dětské hřiště. Žádost bude projednána na RM dne 6.8.2012. Dle výsledků jednání RM budou zahájeny zemní práce pro instalaci herních prvků.

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště OV navrhuje přemístění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku parc.č.471/1 na vhodnější pozemek st.p.č. 151/2 k.ú. Knapovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí.

Hřbitov v Knapovci – vyčištění náletu a posekání hřbitova provedla fy Kubíček Horní Houžovec. Jana Staňková prověří, zkonzultuje s odborem státní památkové péče v Ústí n.O. a navrhne další postup úpravy, úkol trvá.

Umístění dopravního zrcadla – z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od Drobných k.ú. Knapovec. Na zvoleném místě byl zabetonován stojan.

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem, úkol trvá.

Oprava komunikace Aveny (od statku k letišti) – OV zajistil všechny potřebné doklady k vyřešení majetkoprávních vztahů dotčené komunikace a na město byla předána žádost o vypsání veřejné soutěže na dodavatele opravy komunikace. Žádost bude projednána na RM dne 6.8.2012. Dle výsledků vysoutěžené ceny se bude odvíjet případné další financování opravy komunikace v Horním Houžovci.    

Ochranné pásmo vodního zdroje - OV požaduje objasnění správního řízení ve věci stavebního povolení dřevostavby k.ú. Knapovec st.p.č. 140 vlastníka p. Petra Němce a informaci o způsobu likvidace odpadních vod tohoto objektu. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. OV má obavy o ochranu vodního zdroje pitné vody pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 6.8. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 7/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 9.7. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký,  Jiří Vacek   Nepřítomni: -

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

   *   Retenční nádrž Horní Houžovec – vyvolat jednání se zástupci Města Ústí n.O., Lesů ČR a Aveny spol. s r.o.  ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka, zajistí Zdeněk Bílý.

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 6.6.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS. Stav nezměněn, úkol trvá.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. Osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, na podzim se realizuje 1.etapa.

 Kácení a čištění strání  – seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011. Zdeněk Bílý vyzval nedůsledné těžaře k úklidu. Pozemky jsou postupně uklízeny.

 Oprava vývěsních ploch ( plakátnic ) v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Plakátnice jsou vyrobené a instalované (celkem 6 lokalit).

 Údržba veřejné zeleně – údržbu zeleně provádí fy Kubíček Horní Houžovec.

 Dětské hřiště Knapovec – na výzvu k podání cenové nabídky přišly čtyři nabídky, v následujícím týdnu se sejde hodnotící komise.

 Hřbitov v Knapovci – vyčištění náletu a posekání hřbitova provedla fy Kubíček Horní Houžovec. Jana Staňková prověří, zkonzultuje s odborem státní památkové péče v Ústí n.O. a navrhne další postup úpravy.

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – Investiční program MŠMT 133510  - Podpora materiálně technické základny sportu byl pro rok 2012 zrušen. S podporou žádosti o dotaci již v tomto roce nelze počítat. 

 Umístění dopravního zrcadla – Z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od Drobných k.ú. Knapovec.

 Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

Oprava komunikace Aveny od statku k letišti naráží na nevyřešené vlastnické vztahy. Komunikace není ve vlastnictví města, ale PF a fyzických osob. Bylo zahájeno jednání s PF a FO (p. Rozlílek a p.Kužílek) o souhlasu vlastníka s provedením opravy komunikace. Zodpovědná Jana Staňková.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0   

V Ústí nad Orlicí dne 9.7. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 6/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 6.6. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký, Jiří Vacek     Nepřítomni: Miloslav Kubát

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 10.4.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle. Stav nezměněn, úkol trvá.

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. Osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, na podzim se realizuje 1.etapa.

Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt vytýčí pozemky na jaře, samotěžba bude probíhat na podzim 2012. Zdeněk Bílý vyzval nedůsledné těžaře k úklidu. Pokud pozemky neuklidí, nebudou mít nárok na další samotěžbu na městských pozemcích.

 Oprava vývěsních ploch ( plakátnic ) v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Plakátnice jsou vyrobené, instalace byla zadána fy Kubíček Horní Houžovec (celkem 6 lokalit).

 Údržba veřejné zeleně – údržba zeleně zadána fy Kubíček Horní Houžovec, sekání pozemků dle priorit bude zahájeno do konce týdne (8.6.2012).

 Dětské hřiště Knapovec – Jana Staňková připraví výzvu k podání cenové nabídky a zajistí rozeslání pěti uchazečům.

 Hřbitov v Knapovci – vyčištění náletu a posekání hřbitova bylo zadáno fy Kubíček Horní Houžovec.  

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – V souvislosti s připravovaným projektem a podanou žádostí na MŠMT je třeba bezodkladně zahájit stavební řízení. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů sousedních pozemků k.ú. Knapovec parc.č. 1228, 524/8, st.p. 163 o celkové výměře 1000 m2 ve vlastnictví p. Jiřího Smetany. Úkol trvá, zodpovědný Zdeněk Bílý.

Umístění dopravního zrcadla – Z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od Drobných k.ú. Knapovec.

Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jan Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

Oprava komunikace Aveny od statku k letišti naráží na nevyřešené vlastnické vztahy. Komunikace není ve vlastnictví města, ale PF a fyzických osob. Bylo zahájeno jednání s PF a FO (p. Rozlílek a p.Kužílek) o souhlasu vlastníka s provedním opravy komunikace. Zodpovědná Jana Staňková.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 7.6. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

 

 Zápis 5/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 14.5. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký,  Miloslav Kubát,Nepřítomni: Jiří Vacek

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 10.4.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle. Stav nezměněn, úkol trvá.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.r.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. Osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Je třeba ověřit, jak postupují práce na projektové dokumentaci – provede Hana Drobná.

 Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt vytýčí pozemky na jaře, samotěžba bude probíhat na podzim 2012. Zdeněk Bílý napíše a doručí výzvy k úklidu nedůsledným těžařům, kteří v loňském roce po sobě neuklidili pozemky po samotěžbě. Pokud pozemky neuklidí, nebudou mít nárok na další samotěžbu na městských pozemcích. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

 Oprava vývěsních ploch ( plakátnic ) v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Plakátnice jsou vyrobené, instalace byla nabídnuta k realizaci místním firmám. Pokud do deseti dnů nepodají nabídku, bude požádán Ing. Šebrle, zda by město oslovilo s poptávkou instalace jiné firmy. Hana Drobná a Zdeněk Bílý vytipují a určí místa k instalaci – celkem 6 lokalit.

 Údržba veřejné zeleně – Na Městský úřad Ústí nad Orlicí byla dne 18.1.2012 podána písemná žádost o údržbu veřejné zeleně v k.ú. Knapovec, k.ú. Horní Houžovec a k.ú. Dolní Houžovec na pozemcích ve vlastnictví města a přehled pozemků k údržbě. Je třeba označit pozemky, které jsou v pronájmu, a pozemky, které kromě údržby vyžadují také úklid. Doplní Hana Drobná ve spolupráci s majetkoprávním odborem města Ústí n.Orl. Ve čtvrtek 17.5.2012 se na Městkém úřadu v Ústí n.Orl. u starosty koná schůzka k dojednání konečné podoby financování údržby zeleně tak, aby se mohlo začít s pracemi co nejdříve. Na schůzce budou za OSV přítomni Hana Drobná a Zdeněk Bílý.

 Dětské hřiště Knapovec – žádost o dotaci na dětské hřiště Knapovec z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu v roce 2012 byla podpořena dotací Pardubického kraje ve výši 100 tis.Kč. V pondělí 16.4. 2012 byla schůzka zástupců TJ Knapovec (Zdeněk Bílý), OV (Jana Staňková) a maminek (Lenka Čermáková) k úpravě původního rozsahu a rozpočtu projektu. Dne 20.4.2012 bylo financování projednáno se starostou Petrem Hájkem a připravena žádost na Radu města o dofinancování realizace dětského hřiště. Za úkol zodpovědná Jana Staňková.

 Hřbitov v Knapovci - od prosince 2011byl zahájen převod z vlastníka ŘKF do vlastnictví města, správcem hrobových míst je firma Tepvos spol.s.r.o. Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci se svými částmi (movité vybavení-novogotický oltář, hřbitov, soubor šesti náhrobků s litinovými krucifixy a náhrobek se sochou Zmrtvýchvstalého Krista je kulturní památkou (reg.č. 18709/6-3935). OV bude směřovat k vytvoření dlouhodobé koncepce revitalizace, údržby a zvelebování hřbitova. Prvním krokem je vytvoření nebo obnovení mapy hřbitova s identifikací hrobových míst.

Ing. Soukal navštívil knapovecký hřbitov a p.Haupt zpracoval rozpočet ve výši 20 tis.Kč na vyčištění náletu a klacků vrostlých do obrubníků a náhrobků hrobů. Část prací by mohli občané Knapovce odpracovat svépomocí pod dohledem fy Haupt.  

 Drobná turistická infrastruktura -  u knapoveckého kostela k.ú. Knapovec, parc. č. 473/1 bylo instalováno nové odpočívadlo. OV má k umístění souhlas vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí.

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – V souvislosti s připravovaným projektem a podanou žádostí na MŠMT je třeba bezodkladně zahájit stavební řízení. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů sousedních pozemků k.ú. Knapovec parc.č. 1228, 524/8, st.p. 163 o celkové výměře 1000 m2 ve vlastnictví p. Jiřího Smetany.

 Umístění dopravního zrcadla – Z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od kostela k.ú. Knapovec.

 Bioplynová stanice Avena – zjistit podmínky rozvodů teplovodů pro obyvatele Knapovce. Hana Drobná a Jana Staňková domluví jednání s ředitelem Rufrem.

 Oprava komunikace Aveny od statku k letišti naráží na nevyřešené vlastnické vztahy. Komunikace není ve vlastnictví města, ale PF a fyzických osob. Je třeba požádat město, aby zahájilo jednání s PF o bezúplatném převodu pozemku. A dále, aby připravilo k podpisu souhlas vlastníka FO a členové OV osobně souhlas projednají s vlastníky pozemků. Zodpovědná Jana Staňková.

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 6            Pro: 6         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 14.5. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

                                                                                     Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.-

 

 

Zápis 4/2012 ze zasedání Osadního výboru pro část Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 10.4. 2012                                                                           

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký,Miloslav Kubát, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 5.3.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle. Stav nezměněn, úkol trvá.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Koncem dubna je třeba ověřit, jak postupují práce na projektové dokumentaci – provede Hana Drobná.

Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt vytýčí pozemky na jaře, samotěžba bude probíhat na podzim 2012. Zdeněk Bílý napíše a doručí výzvy k úklidu nedůsledným těžařům, kteří v loňském roce po sobě neuklidili pozemky po samotěžbě. Pokud pozemky do konce května neuklidí, nebudou mít nárok na další samotěžbu na městských pozemcích. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

Kaple Navštívení P.Marie v Horním Houžovci - pozemky kolem kaple byly od náletu vyčištěny.

Oprava vývěsních skříněk v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Zakázka byla zadána fy Drup Lanškroun, do konce dubna budou plakátovnice vyrobené, v průběhu května instalované v terénu. Za úkol zodpovědná Jana Staňková.

 Údržba veřejné zeleně – Na Městský úřad Ústí nad Orlicí byla dne 18.1.2012 podána písemná žádost o údržbu veřejné zeleně v k.ú. Knapovec, k.ú. Horní Houžovec a k.ú. Dolní Houžovec na pozemcích ve vlastnictví města a přehled pozemků k údržbě. Je třeba označit pozemky, které jsou v pronájmu, a pozemky, které kromě údržby vyžadují také úklid. Doplní Hana Drobná ve spolupráci s majetkoprávním odborem města Ústí n.Orl.

 Dětské hřiště Knapovec – žádost o dotaci na dětské hřiště Knapovec z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu v roce 2012 byla podpořena dotací Pardubického kraje ve výši 100 tis.Kč. OV schválil dofinancování projektu ve výši 100 tis.Kč. S městem Ústí n.Orl. bude projednáno další dofinancování. V pondělí 16.4. 2012 bude schůzka zástupců TJ Knapovec (Zdeněk Bílý), OV (Jana Staňková) a maminek k úpravě původního rozsahu a rozpočtu projektu. Za úkol zodpovědná Jana Staňková.

Hřbitov v Knapovci bude od roku 2012 ve vlastnictví města, správcem hrobových míst je firma Tepvos spol.s.o. Hana Drobná připravila na sobotu 14.4.2012 brigádu na úpravu hřbitova. OV se neshodl v názoru, jak naložit s náhrobky starých hrobů po německých spoluobčanech. Staré hroby jsou dědictvím předcházejícího obyvatelstva a důležitým svědectvím jejich historických kořenů. Mnozí z německých spoluobčanů místní hřbitov navštěvují a vracejí se na místa, odkud pocházejí jejich předkové. OV výbor nesouhlasí s neodborným zásahem a přesunem či likvidací starých náhrobků. Na druhou stranu o staré hroby nikdo nepečuje a hřbitov je tak velmi zanedbaný. OV požádá město o odborné doporučení, jak v údržbě hřbitova (a starých náhrobků) postupovat.      

 Drobná turistická infrastruktura -  OV žádá město o doplnění drobné turistické infrastruktury - odpočívadla v lokalitě u knapoveckého kostela k.ú. Knapovec, parc. č. 473/1. Pozemek je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, souhlas vlastníka je předjednán. Za úkol zodpovědná Hana Drobná.  

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – V souvislosti s připravovaným projektem a podanou žádostí na MŠMT je třeba bezodkladně zahájit stavební řízení. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů sousedních pozemků k.ú. Knapovec parc.č. 1228, 524/8, st.p. 163 o celkové výměře 1000 m2 ve vlastnictví p. Jiřího Smetany.

 Umístění dopravního zrcadla – Z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od Drobných k.ú. Knapovec.

 Stavba obytné zóny: Knapovec – komunikace a inženýrské sítě, SO 01 Terénní úpravy a komunikace – OV souhlasí s požadavkem p. Jiřího Vacka jako účastníka stavebního řízení, aby při realizaci výstavby RD v lokalitě pří hlavní komunikaci II/315 byl ponechán a zpevněn spojovací chodník mezi hlavní II/315 a údolní komunikací. Spojovací chodník slouží jako nejkratší přístupová cesta k autobusové zastávce. (Viz zápis OV 4/2011 ze dne 4.4. 2011). Příslušné pozemky byly rozprodány soukromým vlastníkům a spojovací chodník není realizovatelný.

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 10.4. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis 3/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 5.3. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký,  Miloslav Kubát, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 13.2.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle. Stav nezměněn, úkol trvá.
 • Retenční nádrž Horní Houžovec - Jednání s Ing. Rufrem (ředitel Aveny spol. s r.o.) ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka v termínu březen – duben 2012 zajistí zastupitel města Ústí nad Orlicí Petr Strákoš.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace.

 Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt vytýčí pozemky na jaře, samotěžba bude probíhat na podzim 2012. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

 Kaple Navštívení P.Marie v Horním Houžovci - OV požaduje vyčistit od náletů pozemky kolem kaple. Ing. Soukal s p. Hauptem vytýčí pozemky do konce února 2012, následně budou pozemky přiděleny občanům k samotěžbě. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

 Oprava vývěsních skříněk v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Výzva k podání nabídky na výměnu vývěsních skříněk byla odeslána fy Drup Lanškroun, TepVos Ústí nad Orlicí a Truhlářství Appl Dolní Dobrouč. Za úkol zodpovědná Jana Staňková.

 Údržba veřejné zeleně – Na Městský úřad Ústí nad Orlicí byla dne 18.1.2012 podána písemná žádost o údržbu veřejné zeleně v k.ú. Knapovec, k.ú. Horní Houžovec a k.ú. Dolní Houžovec na pozemcích ve vlastnictví města a přehled pozemků k údržbě. Je třeba označit pozemky, které jsou v pronájmu, a pozemky, které kromě údržby vyžadují také úklid. Doplní Zdeněk Bílý.

 Dětské hřiště Knapovec – Byla podána žádost o dotaci na dětské hřiště Knapovec z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2012. Žadatelem je TJ Knapovec. Jednání Rady kraje je 15.3.2012, zasedání Zastupitelstva kraje 12.4. 2012.

 Hřbitov v Knapovci je od prosince 2011 ve vlastnictví města, správcem hrobových míst je firma Tepvos spol.s.o.  Vyčistění hřbitova a odstranění starých hrobů je třeba řešit s firmou Tepvos spol.r.o. nad rámec běžné údržby. Drobné úpravy je třeba provádět z rozpočtu OV. Za úkol zodpovědná Hana Drobná.

 Drobná turistická infrastruktura -  OV žádá město o doplnění drobné turistické infrastruktury - odpočívadla v lokalitě u knapoveckého kostela k.ú. Knapovec, parc. č. 473/1. Pozemek je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, souhlas vlastníka je předjednán.

 Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – V souvislosti s připravovaným projektem a podanou žádostí na MŠMT je třeba bezodkladně zahájit stavební řízení. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů sousedních pozemků k.ú. Knapovec parc.č. 1228, 524/8, st.p. 163 o celkové výměře 1000 m2 ve vlastnictví p. Jiřího Smetany.

 Umístění dopravního zrcadla – Z důvodů zvýšení bezpečnosti požaduje OV umístění silničního zrcadla na křižovatce od Drobných k.ú. Knapovec parc.č. 1104 a 1105.

 Zimní údržba - provádí fy Avena s.r.o. (Patrik Žďárský) – OV má výhrady k poškozeným pozemkům podél prohrnovaných komunikací. Pod kostelem jsou od prohrnovače s radlicí useknuté smrčky ze živého plotu.

 Živé pašije v Knapovci - Jana Staňková rozdala plakáty a pozvala přítomné do kostela sv. Petra a Pavla na Květnou neděli 1.4. 2012 na muzikál Živé pašije.

 b) Nové úkoly a různé

 Nezpevněná komunikace mezi hřbitovem a bývalou farou je rozbahněná a obtížně sjízdná, pozemek slouží jako příjezdová komunikace k RD čp.122 a je ve vlastnictví města, k.ú. Knapovec, p.č. 1106/3. Jana Staňková nechala na své náklady na cestu navézt Avii štěrku. Sjízdnost komunikace to pravděpodobně nezlepší. 

 Stavba obytné zóny: Knapovec – komunikace a inženýrské sítě, SO 01 Terénní úpravy a komunikace – OV souhlasí s požadavkem p. Jiřího Vacka jako účastníka stavebního řízení, aby při realizaci výstavby RD v lokalitě pří hlavní komunikaci II/315 byl ponechán a zpevněn spojovací chodník mezi hlavní II/315 a údolní komunikací. Spojovací chodník slouží jako nejkratší přístupová cesta k autobusové zastávce. (Viz zápis OV 4/2011 ze dne 4.4. 2011).

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

 V Ústí nad Orlicí dne 5.3. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zápis 2/2012 ze zasedání osadního výboru pro část

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 13.2. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Ladislav Kubíček, PhDr.Jana Staňková, Petr Mikulecký

Nepřítomni: Miloslav Kubát, Jiří Vacek

Host: pí Blahová            

Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:         -

3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

Samotěžba dřeva v katastru Knapovec – paní Blahová přišla na jednání OV se žádostí o samotěžbu dřeva v k.ú. Knapovec v roce 2012. Pozemky k samotěžbě budou přiděleny na základě vytýčení Ing. Soukalem z odboru životního prostředí, samotěžba bude probíhat na podzim 2012.

4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 9.1.2012):

Opravy:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle.
 • Retenční nádrž Horní Houžovec - Jednání s Ing. Rufrem (ředitel Aveny spol. s r.o.) ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka v termínu březen – duben 2012 zajistí zastupitel města Ústí nad Orlicí Petr Strákoš

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO v Knapovci je Tepvos spol.s.o., v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci od fy Elektro Sychra s.r.o. osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:

 • Etapy č.6 – Osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.133 a čp.80

Předpokládané navržené realizační náklady -     100 – 150 tis. Kč + DPH

 • Etapy č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou

Předpokládané navržené realizační náklady -         100 – 150 tis. Kč + DPH

Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt vytýčí pozemky na jaře, samotěžba bude probíhat na podzim 2012. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

Navštívení P.Marie v Horním Houžovci - OV požaduje vyčistit od náletů pozemky kolem kaple. Ing. Soukal s p. Hauptem vytýčí pozemky do konce února 2012, následně budou pozemky přiděleny občanům k samotěžbě. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

 Oprava vývěsních skříněk v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Jana Staňková připravila výzvu k podání nabídky na výměnu vývěsních skříněk. Ing. Šebrle přislíbil rozeslat doporučeným uchazečům. Za úkol zodpovědná Jana Staňková.

Údržba veřejné zeleně – Na Městský úřad Ústí nad Orlicí byla dne 18.1.2012 podána písemná žádost o údržbu veřejné zeleně v k.ú. Knapovec, k.ú. Horní Houžovec a k.ú. Dolní Houžovec na pozemcích ve vlastnictví města a přehled pozemků k údržbě. OV navrhuje, aby údržbu zajišťoval místní subjekt/firma, který dobře zná místní podmínky a pozemky. Starosta přislíbil projednání žádosti na Radě města a s firmou Tepvos spol.s.o. Do konce února se k žádosti vyjádří.

Dětské hřiště Knapovec – Byla podána žádost o dotaci na dětské hřiště Knapovec z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2012. Žadatelem je TJ Knapovec. Na přelomu února – března proběhne jednání hodnotící komise.

Autobusová zastávka Horní Houžovec - Úklid a údržba prostranství točny autobusu v Horním Houžovci vyřešena přes p. Jedličku. 

b) Nové úkoly a různé

Hřbitov v Knapovci je od prosince 2011 ve vlastnictví města, správcem hrobových míst je firma Tepvos spol.s.o.  Vyčistění hřbitova a odstranění starých hrobů je třeba řešit s firmou Tepvos spol.r.o. nad rámec běžné údržby. Drobné úpravy je třeba provádět z rozpočtu OV. Za úkol zodpovědná Hana Drobná. 

Drobná turistická infrastruktura -  OV žádá město o doplnění drobné turistické infrastruktury - odpočívadla v lokalitě u knapoveckého kostela k.ú. Knapovec, parc. č. 473/1. Pozemek je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, souhlas vlastníka je předjednán.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – V souvislosti s připravovaným projektem a podanou žádostí na MŠMT osadní výbor navrhuje městu Ústí nad Orlicí odkoupit pozemky k.ú. Knapovec parc.č. 1228, 524/8, st.p. 163 o celkové výměře 1000 m2 ve vlastnictví p. Jiřího Smetany za cenu obvyklou za účelem obslužnosti a rozvoje budoucího areálu. 

Prodej pozemku k.ú. Knapovec – OV souhlasí s prodejem pozemku k.ú. Knapovec parc.č. 786/2 ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí do vlastnictví manželů Zdeňka a Ireny Novotných, Knapovec čp. 119. OV doporučuje stanovit prodejní cenu dle dohodnutých cen pozemků.

Umístění dopravního zrcadla - OV souhlasí s umístěním silničního zrcadla na křižovatce od kostela k hlavní komunikaci k.ú. Knapovec parc.č. 1104 a 1105. 

Zimní údržba - provádí fy Avena s.r.o. (Patrik Žďárský) – OV má výhrady k poškozeným pozemkům podél prohrnovaných komunikací. 

Živé pašije v Knapovci - Jana Staňková pozvala přítomné do kostela sv. Petra a Pavla na Květnou neděli 1.4. 2012 na muzikál Živé pašije. 

Výsledek Tříkrálové sbírky v Knapovci – Jana Staňková informovala o výsledcích TKS, celkem se vybralo 6 555 Kč (z toho v Knapovci 5 194 Kč a v Horním a Dolním Houžovci 1 361 Kč). Je to o 727 Kč méně než v roce 2011.                            

Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 5            Pro: 5         Proti: 0       Zdržel : 0 

V Ústí nad Orlicí dne 15.2. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk                                                                                   

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zápis z JEDNÁNÍ NA RADNICI  Osadního výboru  Knapovec, Dolní a Horní Houžovec

se zástupci města Ústí nad Orlicí dne 18.ledna 2012

 Přítomni za osadní výbor: Hana Drobná a PhDr.Jana Staňková

Za město Ústí nad Orlicí: Petr Hájek, starosta  a Ing. Vladislav Fajt, místostarosta

Projednaný program :

 1.      Údržba veřejné zeleně – zástupkyně OV předložily písemnou žádost o údržbu veřejné zeleně v k.ú. Knapovec, k.ú. Horní Houžovec a k.ú. Dolní Houžovec na pozemcích ve vlastnictví města a přehled pozemků k údržbě. Starosta přislíbil projednání žádosti na Radě města a s TepVosem, s.r.o. Do konce února se k žádosti vyjádří.

 2.      Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – zástupkyně OV předložily Studii rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci zpracovanou fy Elektro Sychra s.r.o.

Akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. OV určí etapu rekonstrukce v rozsahu cca 300 000 Kč, která se bude v roce 2012 realizovat.

 3.      Hřbitov v Knapovci je od prosince 2011 ve vlastnictví města, správcem hrobových míst je TepVos, s.r.o.  Požadavek OV na vyčistění hřbitova a odstranění starých hrobů je třeba řešit s TepVosem nad rámec běžné údržby. Drobné úpravy je třeba provádět z rozpočtu OV.

 4.      Kácení a čištění strání v Knapovci – neprojednáno, Ing. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO se nemohl jednání zúčastnit, měl pracovní poradu vedoucích odborů. 

 5.      Autobusová zastávka Horní Houžovec - úklid a údržba prostranství točny autobusu v Horním Houžovci vyřešena přes p. Jedličku.

 6.      Drobná turistická infrastruktura -  OV doporučí městu v k.ú. Knapovec, H.Houžovec a D.Houžovec lokality pro doplnění drobné turistické infrastruktury (lavičky, odpadkový koš).

V Ústí nad Orlicí dne 18.1. 2012                             Zapsala: PhDr. Staňková Jana 

Zápis 1/2012 ze zasedání Osadního výboru pro část Knapovec,

Dolní a Horní Houžovec, konaného dne 9.1. 2012

 Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Miloslav Kubát, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, PhDr.Jana Staňková, Jiří Vacek

Host: Petr Strákoš - ZASTUPITEL

              Program :

 1.       Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích:      -

 2.       Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:      -

 3.      Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:      

Retenční nádrž Horní Houžovec - Jednání OV se zúčastnil  zastupitel města Ústí nad Orlicí Petr Strákoš. Upozornil na zanesenou retenční nádrž u kiosku p.Šklíby v Horním Houžovci. Zahájil jednání s Ing. Rufrem (ředitel Aveny spol. s r.o.) ve věci vyčištění zúžených míst a zajištění průtoku houž. potoka. Předpokládaný termín čištění je březen – duben 2012.

 4.      Různé

a)      Kontrola úkolů z minulého Osadního výboru (ze dne 5.12.2011):

Opravy komunikací:

 • Dolní Houžovec, u bus zastávky čp.51 – je třeba provést opravu kanálu k odvodnění komunikace, vlastníkem kanálu je SÚS, opravu zajistí Ing. Šebrle.
 • Naproti MŠ je nebezpečně vyčnívající uzávěr vody, při parkování lze snadno přehlédnout – uzávěr vody byl zajištěn ale okolí zůstalo neupravené, hydrant vyčnívá z okolního terénu a je nebezpečný pro auta. Provedeno. Zajistila Hana Drobná.

 Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) – fy Elektro Sychra s.r.o. předložila Studii rozšíření veřejného osvětlení v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci. Realizace je rozdělena do 6 etap o celkových předpokládaných nákladech 1 500 000 Kč (+ DPH), projekční práce za cca 55 000 Kč (+ DPH). Podmínkou zahájení realizace je schválení zvýšeného počtu svítidel a nákladů na provoz veřejného osvětlení v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci městem Ústí nad Orlicí. Investorem rekonstrukce VO je TepVos, v roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč.

 Kácení a čištění strání  – p. Soukal z odboru životního prostředí MěÚ ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec: p.č. 104, 125, 127/1, 102/2, 101/1, 1180; Horní Houžovec: p.č. 822/8, 822/21,48, (20,19); Dolní Houžovec: p.č. 691/25, 102, 105. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků po předcházející samotěžbě v roce 2011 – týká se jednotlivých těžařů. P.Soukal a p. Haupt musí označit stromy vhodné k samotěžbě. Úkol stojí, nic se nemění, p. Soukal slibuje a neplní.

 Kaple Navštívení P.Marie v Horním Houžovci - OV požaduje vyčistit od náletů pozemky kolem kaple. Zdeněk Bílý řeší s p. Soukalem ze životního prostředí. Za úkol zodpovědný Zdeněk Bílý.

 Oprava vývěsních skříněk v Dolním Houžovci, Horním Houžovci a v Knapovci:

Jana Staňková připraví poptávku na výměnu vývěsních skříněk, rozešle členům OV, kteří ji zašlou doporučeným uchazečům, příp. bude vyvěšena na úřední desce města.

 Údržba veřejné zeleně – V prosinci na mimořádných schůzkách OV (21.11. a 12.12. 2011) byly zakresleny a identifikovány všechny pozemky k.ú. Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, které vyžadují celoroční údržbu veřejné zeleně. Byla sestavena přehledná tabulka pozemků, jejich výměr a požadavků jejich údržby (frekvence sekání).

OV předloží městu Ústí návrh na zajištění údržby zeleně svépomocí za poskytnutí financí Města. OV navrhuje, aby údržbu zajišťoval místní subjekt/firma, který dobře zná místní podmínky a pozemky. Ladislav Kubíček předložil jednotkové ceny za provedení prací.

 Dětské hřiště Knapovec – Ke dni 31.12.2011 byla podána  žádost o dotaci na dětské hřiště Knapovec z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2012. Žadatelem je TJ Knapovec.

 Nové jízdní řádyOd 12.12. 2011 je v platnosti nový jízdní řád společnosti OREDO. Obavy z nespokojenosti občanů s novými spoji se nepotvrdily, do Horního Houžovce zajíždějí ráno 4 spoje a odpoledne rovněž.

 Autobusová zastávka Horní Houžovec - Občané Horního Houžovce při minulé návštěvě OV upozornili na nepořádek v prostoru autobusové zastávky v Horním Houžovci. Žádají město o úklid a údržbu prostranství točny autobusu a navrhují, aby byla u autobusové zastávky zřízena lavička a odpadkový koš. (Na jednání OV 5.12.2011 se dostavili Mgr. Lucie Kalejová, Martin Kaleja, Irena Kalousková).

 Hlasování k projednávaným bodům:

 P: 7            Pro: 7         Proti: 0       Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 9.1. 2012                                                    

Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                                             Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24